ประวัติศาสตร์ของหน่วย

๑. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์


 ๒.  ที่ตั้ง 
            สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  ตั้งอยู่ตรงข้ามค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดทหารบกสุรินทร์ เลขที่ ๓๔๗ หมู่ที่ ๒๐ ถนนสุรินทร์ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่  ๕ ไร่  ๑ งาน  ๘๐  ตารางวา  บนพื้นที่ราชพัสดุ  โทร ๐ ๔๔๕๑ ๓๘๓๕

 ๓.   ประวัติความเป็นมา

 ในอดีตทหารผ่านศึกในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  ต้องเดินทางไปรับการสงเคราะห์ที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกภาคที่  2  ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาขณะนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวกทหารผ่านศึกได้รับความลำบากในการเดินทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เล็งเห็นถึง ความเดือดร้อนของทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก จึงได้จัดตั้ง  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยงานของ อผศ. จากรูปแบบเดิม  และเปลี่ยนชื่อเรียกจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น สำนักงานสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์(ผศ.ส.ร.) มีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นหัวหน้าสำนักงานโดยแหน่ง  ปัจจุบัน คือ พล.ต.มนัส หนูวัฒนา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์
  ๔.  ทำเนียบ  หส.ผศ.ส.ร.
๑.   พล.ต. หลวงวีรวัฒน์    (วีรวัฒน์  วีรวัฒน์โยธิน)   ๒  ธ.ค.๒๔๘๓-๒๗  มี.ค.๒๔๘๖
๒.   พ.ท. บุญมี                วรบุตร                      ๒๗  มี.ค.๒๔๘๖-มี.ค.๒๔๘๖
๓.   พ.ท. ช่วง                  วงด้วง                            มี.ค.๒๔๘๖-มี.ค.๒๔๘๙
๔.  พ.ท. มรว. สนั่น          สุประดิษฐ์                        พ.ศ.๒๔๘๙-พ.ศ.๒๔๘๙
๕.  พ.ท. สวัสดิ์                โสตถิอำรุง                    มี.ค.๒๔๘๙-๓  มี.ค.๒๔๙๓
๖.   พ.ท. ชัย                   วนมงคล                 ๓  มี.ค.๒๔๙๖-๒๑  ก.ย.๒๕๐๐
๗.  พ.ท. พร้อม               ผิวนวล                   ๒๑  ก.ย.๒๕๐๐-๙  พ.ค.๒๕๐๓
๘.  พ.ท. ชัย                   ถิรกิจ                    ๙  พ.ค. ๒๕๐๓-๒๘  ก.พ.๒๕๐๗
๙.     พ.ท.ชั ชย์                 รัตนสมบูรณ์           ๒๘  ก.พ.๒๕๐๗-๑๔ พ.ย.๒๕๑๐
๑๐.  พ.อ. นิตย์              จันทร์มา                 ๑๔  พ.ย.๒๕๑๐-๑๕  ธ.ค.๒๕๑๕
๑๑.  พ.อ. จิรศักดิ์           สาตราวาหะ            ๑๕  ธ.ค.๒๕๑๕-๒๑  มี.ค. ๒๕๒๒
๑๒.  พ.อ. สมพร            เต็มทองไสย            ๒๑  มี.ค.๒๕๒๒-๒๗  ก.พ.๒๕๒๓
๑๓.  พ.อ. อนันท์           นอนไทย                ๒๗  ก.พ.๒๕๒๓-๑๖  มิ.ย.๒๕๒๓
๑๔.  พ.อ. สมพงษ์          อาจหาญ                 ๑๖  มิ.ย.๒๕๒๓-๑๑  ก.ย.๒๕๒๔
๑๕.  พ.อ. ชูศักดิ์            เวชช์ประเสริฐ          ๑๑  ก.ย.๒๕๒๔-๒๓  พ.ค.๒๕๒๘
๑๖.  พ.อ. ธมวุธ            กองจันทร์ดี              ๒๓  พ.ค.๒๕๒๘-๓๐ เม.ย.๒๕๓๒
๑๗.  พล.ต. ทวีสิทธิ์        หนูนิมิต                   ๑  ต.ค.๒๕๓๒-๓๐  ก.ย.๒๕๓๔
๑๘.  พล.ต. ดำรง          ทัศนศร                      ๑  ต.ค.๒๕๓๔-๓๐  ก.ย.๒๕๓๗
๑๙.  พล.ต. จิรศักดิ์        พรหโมปกรณ์               ๑  ต.ค.๒๕๓๗-๓๐  ก.ย.๒๕๓๙
๒๐.  พล.ต. ทนง           ไวว่อง                       ๑  ต.ค.๒๕๓๙-๓๐  ก.ย.๒๕๔๑
๒๑.  พล.ต. วีรวุธ          ส่งสาย                       ๑  ต.ค.๒๕๔๑-๓๐  ก.ย.๒๕๔๓
๒๒.  พล.ต. สุรเทพ        ขันธุปัตน์                    ๑  ต.ค.๒๕๔๓-๓๑  มี.ค.๒๕๔๗
๒๓.  พล.ต. ธวัชชัย        สมุทรสาคร                ๑  เม.ย.๒๕๔๗-๙  มิ.ย.๒๕๔๘
๒๔.  พ.อ. สมชาย         อัครวณิชชา (ทำการแทน) ๑๐  มิ.ย.๒๕๔๘-๓๐ ก.ย.๒๕๔๘
๒๕.  พล.ต. จีระศักดิ์      ชมประสพ                    ๑  ต.ค.๒๕๔๘-๓๑  มี.ค.๒๕๕๐
๒๖.  พล.ต. ต่อศักดิ์        เหลืองตระกูล              ๑  เม.ย.๒๕๕๐-๓๐  ก.ย.๒๕๕๒
๒๗.  พล.ต. เสน่ห์          ทองคำใส                    ๑  ต.ค.๒๕๕๒-๓๑  ก.ย.๒๕๕๓
๒๘.  พล.ต. ชุมพล         กากแก้ว                     ๑  ต.ค.๒๕๕๓-๓๑  มี.ค. ๒๕๕๔
๒๙.  พล.ต. วีระภัทรพล   บุญย์เชี่ยว                  ๑  เม.ย.๒๕๕๔-๓๐  ก.ย. ๒๕๕๔
๓๐.  พล.ต. ภุชงค์         โกมลานนท์                 ๑  ต.ค.๒๕๕๔ -๒๒  ต.ค.๒๕๕๔
๓๑.  พ.อ. ศิริวิทย์         เจริญวงษ์ (รักษาราชการ) ๑  พ.ย.๒๕๕๔ -๓๑  มี.ค.๒๕๕๔
๓๒.  พล.ต. นิรุทธ         เกตุสิริ                       ๑  เม.ย.๒๕๕๔-๓๐  ก.ย.๒๕๕๗
๓๓.  พล.ต. มนัส          หนูวัฒนา                    ๑  ต.ค.๒๕๕๗ - ๖  เม.ย.๒๕๕๙
๓๔.  พล.ต.อุดร            ประภาสวัสดิ์                ๖ เม.ย.๒๕๕๙ - ๕  ต.ค.๒๕๕๙
๓๕.  พล.ต.อัครเดช        บุญเทียม                    ๔ ต.ค.๒๕๕๙ - ๒  เม.ย.๒๕๖๐
๓๖.  พล.ต.พิเชษฐ์         อาจฤทธิรงค์                 ๒ เม.ย.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน
 ๕.  ทำเนียบ  รอง หส.ผศ.ส.ร.    
     ๑.  ร.อ. สนั่น           โหมขุนทด                            ๕  เม.ย.๒๕๒๒
     ๒.  พ.อ. นิพนธ์         สุริยะ                               ๒๔  พ.ย.๒๕๒๓
     ๓.  พ.ท. บรรยง        ผาสุก                                 ๙  ต.ค.๒๕๒๗
     ๔.  พ.อ. สัมพันธ์       สายะสมิต                          ๒๑  ต.ค.๒๕๒๙
     ๕.  นายธันว์             ไชยยศ                               ๖  ก.ย.๒๕๓๔
     ๖.  นายบุญช่วย         พรหมมา                            ๙  เม.ย.๒๕๔๔
     ๗.  พ.อ. ชัยฤกษ์        ไชยโกมินทร์                      ๒๔  ก.ย.๒๕๔๔
     ๘.  นายอนุกูล           อินสว่าง                             ๓  ก.ค.๒๕๔๖
     ๙.  พ.ท. หาญ           ทองงาม                             ๑  มิ.ย.๒๕๔๘
    ๑๐.  นางสาวช่อลัดดา  สุธีรพันธุ์                             ๑  พ.ค.๒๕๕๐
    ๑๑.  นางพิราวรรณ      สังเกตุ                             ๒๔  มิ.ย.๒๕๕๘

๖.  พื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  มีพื้นที่รับผิดชอบ  ๒  จังหวัด  ได้แก่
     ๑.  จังหวัดสุรินทร์  มี    ๑๗  อำเภอ    ๑๕๘  ตำบล
     ๒.  จังหวัดบุรีรัมย์  มี    ๒๓  อำเภอ    ๑๘๙  ตำบล

๗.  ทหารผ่านศึกประจำการผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน หรือปราบปราม
การจลาจลตามที่กระทรวงกลาโหม หรือตามสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
 หน่วยที่ขอรับการสงเคราะห์

ลำดับ
หน่วยงาน
                                       ที่ตั้ง
บก.กกล.สุรนารี
กกล.สุรนารี  ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
๓๒๐๐๐


โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๘๔๔  ต่อ ๒๐๒๔๘
ทก.พัน.ร.๒๑
พัน.ร.๒๑ วัดปราสาทตาเมือน บ้านหนองคันนาสามัคคี ตำบลตาเมียง 
อำเภอพนมดงรัก   จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐

ทก.พัน.ร.๒๓๔
พัน.ร.๒๓๔ ฐานปฏิบัติการกษัตริย์ศึก  วัดกลางคลองเจริญ  หมู่ที่ ๑๒ 
ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๑๔๐  


โทร. ๐ ๘๔๗๒ ๘๒๐๒
บก.ฉก.๒
หน่วยเฉพาะกิจ ๒ ฐานปฏิบัติการพิชิตศึก บ้านพลวงใต้ หมู่ที่ ๒  ตำบล
บ้านพลวง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๑๔๐  


โทร. ๐ ๔๔๕๕ ๑๘๒๓
กองพันทหาร
ป.พัน ๑๖  ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ตำบลโพธิ์สัย  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๒๘๐ 

ปืนใหญ่ที่  ๑๖
โทร. ๐ ๔๓๕๖ ๓๐๕๓
กก.ตชด.๒๑
กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๒๑ อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์


โทร. ๐ ๔๔๐๔ ๒๐๓๘ , ๐ ๔๔๐๔ ๒๐๔๐  ต่อ ๑๒๑
ฉก.กรม ทพ.๒๖
กรม ทพ.๒๖  อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๗๐
 


๘.  จำนวนทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัว ฯ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘

ทหารผ่านศึก ฯ
จว.สุรินทร์
จว.บุรีรัมย์
รวม
บัตรชั้นที่ ๑ (ท)
๗๓
๘๓
๑๕๖
บัตรชั้นที่ ๑ (ค)
๒๐๙
๒๕๓
๔๖๒
บัตรชั้นที่ ๒
๒๖๘
๒๔๐
๕๐๘
บัตรชั้นที่ ๓ , ๓ ป.
๑,๒๐๕
๑,๖๙๑
๒,๘๙๖
บัตรชั้นที่ ๔ , ๔ ป.
๑๔,๖๒๐
๑๓,๒๗๑
๒๗,๘๙๑
รวม
๑๕,๕๓๘
๑๖,๓๗๕
๓๑,๙๑๓


 รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนตำบลของแต่ละอำเภอ ในแต่ละจังหวัด  มีดังนี้
จังหวัดสุรินทร์  มี  ๑๗  อำเภอ   ประกอบด้วย
     ๑.     อำเภอเมืองสุรินทร์    มี   ๒๑  ตำบล  ได้แก่
-          ตำบลในเมือง
-          ตำบลตั้งใจ
-          ตำบลเพี้ยราม
-          ตำบลนาดี
-          ตำบลท่าสว่าง
-          ตำบลสลักได
-          ตำบลตาอ็อง
-          ตำบลสำโรง
-          ตำบลแกใหญ่
-          ตำบลนอกเมือง
-          ตำบลคอโค
-          ตำบลสวาย
-          ตำบลเฉนียง
-          ตำบลเทนมีย์
-          ตำบลนาบัว
-          ตำบลเมืองที
-          ตำบลราม
-          ตำบลบุฤาษี
-          ตำบลตระแสง
-          ตำบลแสลงพันธ์
-          ตำบลกาเกาะ
    ๒.  อำเภอชุมพลบุรี    มี   ๙  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลชุมพลบุรี
          -   ตำบลนางหนองไผ่
          -   ตำบลไพรขลา
          -   ตำบลศรีณรงค์
          -   ตำบลยะวึก
          -   ตำบลเมืองบัว
          -   ตำบลสระขุด
          -   ตำบลกระเบื้อง
          -   ตำบลหนองเรือ
 ๓.  อำเภอท่าตูม   มี  ๑๐  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลท่าตูม
          -   ตำบลกระโพ
          -   ตำบลพรมเทพ
          -   ตำบลโพนครก
          -   ตำบลเมืองแก
          -   ตำบลบะ
          -   ตำบลหนองบัว
          -   ตำบลบัวโคก
          -   ตำบลหนองเมธี
          -   ตำบลทุ่งกุลา
     ๔.  อำเภอจอมพระ  มี  ๙  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลจอมพระ
          -   ตำบลเมืองลีง
          -   ตำบลกระหาด
          -   ตำบลบุแกรง
          -   ตำบลหนองสนิท
          -   ตำบลบ้านผือ
          -   ตำบลลุ่มระวี
          -   ตำบลชุมแสง
          -   ตำบลเป็นสุข
     ๕.  อำเภอปราสาท  มี  ๑๘  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลกังแอน
          -   ตำบลทมอ
          -   ตำบลไพล
          -   ตำบลปรือ
          -   ตำบลทุ่งมน
          -   ตำบลตาเบา
          -   ตำบลหนองใหญ่
          -   ตำบลโคกยาง
          -   ตำบลโคกสะอาด
          -   ตำบลบ้านไทร
          -   ตำบลโชคนาสาม
          -   ตำบลเชื้อเพลิง
          -   ตำบลปราสาททะนง
          -   ตำบลตานี
          -   ตำบลบ้านพลวง
          -   ตำบลกันตวจระมวล
          -   ตำบลสมุด
          -   ตำบลประทัดบุ
     ๖.  อำเภอกาบเชิง  มี   ๖  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลกาบเชิง
          -   ตำบลคูตัน
          -   ตำบลด่าน
          -   ตำบลแนงมุด
          -   ตำบลโคกกระเทียม
          -   ตำบลตะเคียน
    ๗.  อำเภอรัตนบุรี
          -   ตำบลรัตนบุรี
          -   ตำบลธาตุ
          -   ตำบลแก
          -   ตำบลดอนแรด
          -   ตำบลหนองบัวทอง
          -   ตำบลหนองบัวบาน
          -   ตำบลไผ่
          -   ตำบลเบิด
          -   ตำบลน้ำเขียว
          -   ตำบลกุดขาคีม
          -   ตำบลยางสว่าง
          -   ตำบลทับใหญ่
    ๘.  อำเภอสนม  มี  ๗  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลสนม
          -   ตำบลโพนโก
          -   ตำบลหนองระฆัง
          -   ตำบลนานวน
          -   ตำบลแคน
          -   ตำบลหัวงัว
          -   ตำบลหนองอียอ
    ๙.  อำเภอศีขรภูมิ  มี  ๑๕  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลระแงง
          -   ตำบลตรึม
          -   ตำบลจารพัต
          -   ตำบลยาง
          -   ตำบลแตล
          -   ตำบลหนองบัว
          -   ตำบลคาละแมะ
          -   ตำบลหนองเหล็ก
          -   ตำบลหนองขวาว
          -   ตำบลช่างปี่
          -   ตำบลกุดหวาย
          -   ตำบลขวาวใหญ่
          -   ตำบลนารุ่ง
          -   ตำบลตรมไพร
          -   ตำบลผักไหม
   ๑๐.  อำเภอสังขะ  มี   ๑๑  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลสังขะ
          -   ตำบลขอนแตก
          -   ตำบลพระแก้ว
          -   ตำบลบ้านจารย์
          -   ตำบลกระเทียม
          -   ตำบลสะกาด
          -   ตำบลตาตุม
          -   ตำบลทับทัน
          -   ตำบลตาคง
          -   ตำบลบ้านชบ
          -   ตำบลเทพรักษา
   ๑๑.  อำเภอลำดวน  มี  ๕  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลลำดวน
          -   ตำบลโชคเหนือ
          -   ตำบลอู่โลก
          -   ตำบลตรำดม
          -   ตำบลตระเปียงเตีย
   ๑๒.  อำเภอสำโรงทาบ   มี  ๑๐  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลสำโรงทาบ
          -   ตำบลหนองไผ่ล้อม
          -   ตำบลกระออม
          -   ตำบลหนองฮะ
          -   ตำบลศรีสุข
          -   ตำบลเกาะแก้ว
          -   ตำบลหมื่นศรี
          -   ตำบลเสม็จ
          -   ตำบลสะโน
          -   ตำบลประดู่
   ๑๓.  อำเภอบัวเชด  มี  ๖  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลบัวเชด
          -   ตำบลสะเดา
          -   ตำบลจรัส
          -   ตำบลตาวัง
          -   ตำบลอาโพน
          -   ตำบลสำเภาลูน
   ๑๔.  อำเภอพนมดงรัก   มี  ๔  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลบักได
          -   ตำบลโคกกลาง
          -   ตำบลจีกแดก
          -   ตำบลตาเมียง
   ๑๕.  อำเภอศรีณรงค์  มี  ๕  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลณรงค์
          -   ตำบลแจนแวน
          -   ตำบลตรวจ
          -   ตำบลหนองแวง
          -   ตำบลศรีสุข
   ๑๖.  อำเภอเขวาสินรินทร์  มี  ๕  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลเขวาสินรินทร์
          -   ตำบลบึง
          -   ตำบลตากูก
          -   ตำบลปราสาททอง
          -   ตำบลบ้านแร่
   ๑๗.  อำเภอโนนนารายณ์   มี  ๕  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลหนองหลวง
          -   ตำบลคำผง
          -   ตำบลโนน
          -   ตำบลระเวียง
         -   ตำบลหนองเทพ
        
จังหวัดบุรีรัมย์  มี  ๒๓  อำเภอ ประกอบด้วย
     ๑.  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  มี  ๑๙  ตำบล  ได้แก่
           -   ตำบลเสม็ด
           -   ตำบลบ้านบัว
           -   ตำบลสะแกโพรง
           -   ตำบลสวายจีก
           -   ตำบลบ้านยาง
           -   ตำบลพระครู
           -   ตำบลถลุงเหล็ก
           -   ตำบลหนองตาด
           -   ตำบลลุมปุ๊ก
           -   ตำบลสองห้อง
           -   ตำบลบัวทอง
           -   ตำบลชุมเห็ด
           -   ตำบลหลักเขต
           -   ตำบลสะแกชำ
           -   ตำบลกลันทา
           -   ตำบลกระสัง
           -   ตำบลเมืองฝาง
     ๒.   อำเภอคูเมือง  มี ๗  ตำบล  ได้แก่
            -   ตำบลคูเมือง
            -   ตำบลปะเคียบ
            -   ตำบลบ้านแพ
            -   ตำบลพรสำราญ
            -   ตำบลหินเหล็กไฟ
            -   ตำบลตูมใหญ่
            -   ตำบลหนองขมาร
     ๓.    อำเภอกระสัง  มี  ๑๑  ตำบล  ได้แก่
            -   ตำบลกระสัง
            -   ตำบลลำดวน
            -   ตำบลสองชั้น
            -   ตำบลสูงเนิน
            -   ตำบลหนองเต็ง
            -   ตำบลเมืองไผ่
            -   ตำบลชุมแสง
            -   ตำบลบ้านปรือ
           -   ตำบลห้วยราช
           -   ตำบลกันทรารมย์
            -   ตำบลศรีภูมิ
     ๔.   อำเภอนางรอง  มี  ๑๕  ตำบล  ได้แก่
            -   ตำบลนางรอง
            -   ตำบลสะเดา
            -   ตำบลชุมแสง
            -   ตำบลหนองโบสถ์
            -   ตำบลหนองกง
            -   ตำบลถนนหัก
            -   ตำบลหนองไทร
            -   ตำบลก้านเหลือง
            -   ตำบลบ้านสิงห์
            -   ตำบลลำไทรโยง
            -   ตำบลทรัพย์พะยา
            -   ตำบลหนองยายพิมพ์
            -   ตำบลหัวถนน
            -   ตำบลทุ่งแสงทอง
            -   ตำบลหนองโสน
      ๕.  อำเภอหนองกี่   มี  ๑๐  ตำบล  ได้แก่
           -   ตำบลหนองกี่
           -   ตำบลเย้ยปราสาท
           -   ตำบลเมืองไผ่
           -   ตำบลดอนอะราง
           -   ตำบลโคกสว่าง
           -   ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
           -   ตำบลทุ่งกระเต็น
           -   ตำบลท่าโพธิ์ชัย
           -   ตำบลโคกสูง
           -   ตำบลบุกระสัง
      ๖.  อำเภอละหานทราย  มี  ๖  ตำบล  ได้แก่
           -   ตำบลละหานทราย
           -   ตำบลตาจง
           -   ตำบลสำโรงใหม่
           -   ตำบลหนองแวง
           -   ตำบลหนองตะครอง
           -   ตำบลโคกว่าน


      ๗.  อำเภอประโคนชัย   มี  ๑๖  ตำบล  ได้แก่
           -   ตำบลประโคนชัย
           -   ตำบลแสลงโทน
           -   ตำบลบ้านไทร
           -   ตำบลละเวี้ย
           -   ตำบลจระเข้มาก
           -   ตำบลปังกู
           -   ตำบลโคกย่าง
           -   ตำบลโคกม้า
           -   ตำบลไพศาล
           -   ตำบลตะโกตาพิ
           -   ตำบลเขาคอก
           -   ตำบลหนองบอน
           -   ตำบลโคกมะขาม
           -   ตำบลโคกตูม
           -   ตำบลประทัดบุ
           -   ตำบลสี่เหลี่ยม
      ๘.  อำเภอบ้านกรวด  มี  ๙  ตำบล  ได้แก่
           -   ตำบลบ้านกรวด
           -   ตำบลโนนเจริญ
           -   ตำบลหนองไม้งาม
           -   ตำบลปราสาท
           -   ตำบลสายตะกู
           -   ตำบลหินลาด
           -   ตำบลบึงเจริญ
           -   ตำบลจันทบเพชร
           -   ตำบลเขาดินเหนือ
     ๙.  อำเภอพุทไธสง   มี  ๗  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลพุทไธสง
          -   ตำบลมะเฟือง
          -   ตำบลบ้านจาน
          -   ตำบลบ้านเป้า
          -   ตำบลบ้านแวง
          -   ตำบลบ้านยาง
          -   ตำบลหายโศก
    ๑๐.  อำเภอลำปลายมาศ   มี  ๑๖  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลลำปลายมาศ
          -   ตำบลหนองคู
          -   ตำบลแสลงพัน
          -   ตำบลทะเมนชัย
          -   ตำบลตลาดโพธิ์
          -   ตำบลหนองกะทิง
          -   ตำบลโคกกลาง
          -   ตำบลโคกสะอาด
          -   ตำบลเมืองแฝก
          -   ตำบลบ้านยาง
          -   ตำบลไผทรินทร์
          -   ตำบลโคกล่าม
          -   ตำบลหินโคน
          -   ตำบลหนองบัวโคก
          -   ตำบลบุโพธิ์
          -   หนองโคน
   ๑๑.  อำเภอสตึก   มี  ๑๒  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลสตึก
          -   ตำบลนิคม
          -   ตำบลทุ่งวัง
          -   ตำบลเมืองแก
          -   ตำบลหนองใหญ่
          -   ตำบลร่อนทอง
          -   ตำบลดอนมนต์
          -   ตำบลชุมแสง
          -   ตำบลท่าม่วง
          -   ตำบลสะแก
          -   ตำบลสนามชัย
          -   ตำบลกระสัง
   ๑๒.  อำเภอปะคำ  มี  ๕  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลปะคำ
          -   ตำบลไทยเจริญ
          -   ตำบลหนองบัว
          -   ตำบลโคกมะม่วง
          -   ตำบลหูทำนบ
    ๑๓.  อำเภอนาโพธิ์  มี    ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลนาโพธิ์
          -   ตำบลบ้านคู
          -   ตำบลบ้านดู่
          -   ตำบลดอนกอก
          -   ตำบลศรีสว่าง
   ๑๔.  อำเภอหนองหงส์   มี  ๗   ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลสระแก้ว
          -   ตำบลห้วยหิน
          -   ตำบลไทยสามัคคี
          -   ตำบลหนองชัยศรี
          -   ตำบลเสาเดียว
          -   ตำบลเมืองฝ้าย
          -   ตำบลสระทอง
   ๑๕.  อำเภอพลับพลาชัย   มี  ๕  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลจันดุม
          -   ตำบลโคกขมิ้น
          -   ตำบลป่าชัน
          -   ตำบลสะเดา
          -   ตำบลสำโรง
   ๑๖.  อำเภอห้วยราช   มี  ๘  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลห้วยราช
          -   ตำบลสามแวง
          -   ตำบลตาเสา
          -   ตำบลบ้านตะโก
          -   ตำบลสนวน
          -   ตำบลโคกเหล็ก
          -   ตำบลเมืองโพธิ์
          -   ตำบลห้วยราชา
   ๑๗.  อำเภอโนนสุวรรณ  มี  ๔  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลโนนสุวรรณ
          -   ทุ่งจังหัน
          -   โกรกแก้ว
          -   ดงอีจาน
  ๑๘.  อำเภอชำนิ   มี    ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลชำนิ
          -   ตำบลหนองปล่อง
          -   ตำบลเมืองยาง
          -   ตำบลช่อผกา
          -   ตำบลละอวด
          -   ตำบลโคกสนวน
   ๑๙.  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  มี  ๕  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลหนองแวง
          -   ตำบลทองหลาง
          -   ตำบลแดงใหญ่
          -   ตำบลกู่สวนแตง
          -   ตำบลหนองเยือง
   ๒๐.  อำเภอโนนดินแดง   มี  ๓  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลโนนดินแดง
          -   ตำบลส้มป่อย
          -   ตำบลลำนางรอง
   ๒๑.  อำเภอบ้านด่าน   มี  ๔  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลบ้านด่าน
          -   ตำบลปราสาท
          -   ตำบลวังเหนือ
          -   ตำบลโนนขวาง
   ๒๒.  อำเภอแคนคง   มี  ๔  ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลแคนดง
          -   ตำบลดงพลอง
          -   ตำบลสระแก้ว
          -   ตำบลหัวฝาย
   ๒๓.  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  มี  ๕   ตำบล  ได้แก่
          -   ตำบลเจริญสุข
          -   ตำบลตาเป๊ก
          -   ตำบลอีสานเขต
          -   ตำบลถาวร
          -   ตำบลยายแย้มวัฒนา
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์
      
      

    แผนที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น