กิจกรรม newนางพิราวรรณ   สังเกตุ
รอง หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์


           วันที่   ๖ ก.พ.๖๑  นางสิริภัทร     เพียรสมผล   ผช.หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก  ฯ     และครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ และเดินทางไปตรวจเยี่ยม พนักงานรักษาความปลอดภัย  ในพื้นที่   อำเภอสตึก   จว.สุรินทร์  ณ  หอประชุมอำเภอสตึก จว.สุรินทร์


วันที่   ๑๓ ก.พ.๖๑   นางพิราวรรณ  สังเกตุ    รอง.หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก  ฯ     และครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการบัตรชั้นที่   ๒ ,๓  และ  ๔ ในพื้นที่ อำเภอกาบเชิง  จว.สุรินทร์ ณ   หอประชุม อำเภอกาบเชิง  จว.สุรินทร์

สะเก็ดข่าว วันที่ ๓ ก.พ.๖๑


การบริการเปลี่ยนบัตรภายใน 10 นาที
การจัดงานวันทหารผ่านศึก ฯ ๓ ก.พ.๖๑ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ 
บริเวณลงทะเบียน


พิธีวางพวงมาลาณ  อนุสาวรีย์  พล.ต.หลวงวีรวัฒน์โยธินผบ.มทบ. 25 กล่าวสดุดีและไว้อาลัย

พิธีสงฆ์ ณ พุทธศาสนสถาน


พิธีสวนสนาม และพิธีเชิดชูเกียรติฯ   ณ  ลานหน้าสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รับประทานอาหารและมอบของขวัญให้แก่ทหารผ่านศึก ฯณ บริเวณสโมสรนายทหารค่ายวีรวัฒน์โยธิน


       


มุมกาแฟและสินค้า OTOP 
ประวัติการจัดตั้ง

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

        ๑.  ที่ตั้ง           

                     สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  ตั้งอยู่ตรงข้ามค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จังหวัดทหารบกสุรินทร์  เลขที่  ๓๔๗  หมู่ที่  ๒๐   ถนนสุรินทร์ - ปราสาท   ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่  ๕  ไร่  ๑  งาน  ๘๐  ตารางวา  บนพื้นที่ราชพัสดุ

               ๒.  ประวัติความเป็น
       ในอดีตทหารผ่านศึกในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  ต้องเดินทางไปรับการสงเคราะห์ที่  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ภาคที่ ๒  ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  ขณะนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก ทหารผ่านศึกได้รับความลำบากในการเดินทาง อผศ.ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของ  ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  จึงได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยงานของ  อผศ.  จากรูปแบบเดิม  และเปล่ีี่ยนชื่อเรียกจาก  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น  " สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ "(ผศ.ส.ร )  มีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นหัวหน้าสำนักงานโดยตำแหน่ง
   
     

     ๓.  พื้นที่ในความรับผิดชอบ

               สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  มีพื้นที่รับผิดชอบ   ๒   จังหวัด  ได้แก่     
                          ๓.๑  จังหวัดสุรินทร์                     มี      ๑๗     อำเภอ
                          ๓.๒  จังหวัดบุรีรัมย์                     มี      ๒๓     อำเภอ