กิจกรรม newนางพิราวรรณ   สังเกตุ
รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์


     เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม "เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย" โดยมี พันเอก ชลิต  บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ส่วนการศึกษา ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการและให้คำแนะนำ บรรยายสิทธิต่าง ๆ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งงานด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสินเชื่อ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์


เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสร้อยแสง  จันทร์หอม หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์ เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการและให้คำแนะนำ บรรยายสิทธิต่าง ๆ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งงานด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสินเชื่อ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์


เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสร้อยแสง  จันทร์หอม  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.ร. เดินทางไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของ พลทหาร กิตติ  เกษไธสง อายุ ๕๕ ปี พิการเส้นเลือดในสมองตีบ แขนขาอ่อนแรงด้านซ้าย ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๑๔๕๙๔๔/๒๘ ณ บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


เมื่อวันที่ ๒๙ มิุนายน ๒๕๖๑ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เดินทางไปเยี่ยมเยียนและตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒ และบัตรชั้นที่ ๔ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน ๓ ราย
๑. พลทหารเฟือย  บุญมา อายุ ๗๒ ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๐๐๔๓๒๔๔/๒๐ พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านเลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
๒. พลทหารบุผา แสงงาม อายุ ๔๕ ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๘๑๑๔๖/๔๑ พิการทางจิตใจ บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลช่างปี อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๓. สิบตรียวน วิวาสุขุ อายุ ๖๓ ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๐๘๓๐๒/๒๐ พิการทางจิตใจ บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เดินทางไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๔ และเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติบรรจุเป็นสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๗ ราย
๑. สมาชิกดวน  เที่ยงกระโทก อายุ ๕๐ ปี  บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๓๔๙๔๕/๓๐ บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๑ บ้านกระสัง ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. อาสาสมัครทหารพรานไพฑูรย์  ชัยสงค์ อายุ ๕๑ ปี  บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๒๑๒๗๕/๓๐ บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกเบง ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๓. อาสาสมัครทหารพรานไชยา สาริโล อายุ ๔๖ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๖๐๒๙๔/๓๕ บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสายตรี ๑๐ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๔. สมารชิกตรีถาวร  สีหานาท อายุ ๕๐ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๖๖๓๒๔/๓๗ บ้านเลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๖ บ้านสายโท ๑ เหนือ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๕. อาสาสมัครทหารพรานสมคิด  ยางนอก อายุ ๔๗ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๔๙๓๐๕/๓๔ บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๑ บ้านสายโท ๓ ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๖. พลทหารใข  คงเกิด อายุ ๔๒ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๒๗๗๐๗๐/๔๑ บ้านเลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๑ บ้านสายโท ๓ เหนือ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๗ . นายหมู่ใหญ่สมชาย  สุขพิมาย อายุ ๔๔ ปี บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๓๙๔๒๕/๓๘ บ้านเลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตาเข้ม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 


เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหาผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ฝกพ. และผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ เดินทางมาเยี่ยมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ (สำนักงานชั่วคราว) โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ เดินทางไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อาสาสมัครทหารพราน ล้วน เกียนกุน บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๐๐๐๓๙๑/๓๙ และมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ณ วัดโพธิ์ทรายทอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเฉลิมพล  พลวัน อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี


เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เดินทางไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๔ และเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติบรรจุเป็นสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๕ ราย
๑. อาสาสมัครทหารพรานชัยณรงค์ ทองเลือม อายุ ๔๕ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๘๖๖๖๒/๔๓ บ้านเลขที่ ๒๑๖ หมู่ที่ ๑๑ บ้านผไรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
๒.อาสาสมัครทหารพรานสุพัฒน์พงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อายุ ๕๐ ปี บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๗๒๓๗๗/๕๑ บ้านเลขที่ ๔๕๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านผไทรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอลพหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
๓. อาสาสมัครทหารพรานพงษ์ศักดิ์ จิตณงค์ อายุ ๔๘ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๓๕๗๕๗/๓๒ บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกเฟือง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
๔. นายหมู่ตรีอนุญาต งานกิ่ง อายุ ๔๗ ปี บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๔๓๗๖๙/๓๙ บ้านเลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๑ บ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
๕. อาสาสมัครทหารพรานบุญยืน จำปาทอง อายุ ๔๘ ปี บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๙๖๖๓๕/๕๘ บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสะแกกวน ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เดินทางไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๔ และเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติบรรจุเป็นสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๖ ราย
๑. พลทหารเวทย์ วันทะนีย์ อายุ ๔๘ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่๐๑๗๓๙๖๗/๓๙ บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๗ บ้านขี้เหล็ก ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. พลทหารภิเภก  ภูมิกอง อายุ ๕๐ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๕๑๔๕๙/๓๔ บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๑๑ บ้านปะคำดง ตำบลตูมใหญ่ อ.แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
๓.สมาชิกตรีประดิษฐ์  เกษอินทร์ อายุ ๔๕ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๖๖๕๐๕/๓๘ บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกเพชร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๔. นายหมู่เอกประเทือง เกษอินทร์ อายุ ๕๐ ปี บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๓๖๙๒๖/๓๗ บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๒ บ้นโคกเพชร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๕. พลทหารเสลา ปะวะศรี อายุ ๕๑ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๒๒๘๓๓๐/๓๔ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๑๖ บ้านเพชรบูรพา ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๖. สมาชิกบุญมี หงษ์สุด อายุ ๔๘ ปี บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๔๔๐๐๗/๓๙ บ้านเลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เดินทางไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของ พลทหารสำเรียง ทองมาก อายุ ๕๖ ปี พิการทางสมอง บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๒๔๙๒๕/๒๗ ณ บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นหลักฐาานประกอบการขอเงินช่วยเหลือรายเดือนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ พลทหารนเริญ หัดกล้า อายุ ๕๗ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๔๑๖๕๔/๒๘ พิการตาบอดทั้งสองข้าง บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และมอบเงินช่วยเหลือรายเดือนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการและให้คำแนะนำ บรรยายสิทธิต่าง ๆ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งงานด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสินเชื่อ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์


เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์ พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. เดินทางไปจดทะเบียนจำนองที่ดินการกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินพร้อมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายสินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ โดยมีเงินเลี้ยงชีพรายเดือนเป็นปนะกัน และตรวจสอบการปลูกสร้างบ้านอาศัยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน จำนวน ๔ ราย
๑. สิบเอกชูศรี  บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๔๗๗๑/๕๘ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์  สาขานางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. อาสาสมัครทหารพรานวิจิตร นาคประโคน บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๓๘๖๖/๓๗ บ้านเลขที่ ๓๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๓. อาสาสมัครทหารพรานบุญส่ง วศิธตานนท์ บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๓๘๓๙/๓๖ บ้านเลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๔. อาสาสมัครทหารพรานบุญฤทธิ์  บัวงาม บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๔๖๙๙/๕๗ บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมี พันโท อุทัย แฝงกระโทก ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ ๒๓ กรมทหารราบที่ ๓ เป็นประธานในพิธี ณ หน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ ๒๓ กรมทหารราบที่ ๓ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสร้อยแสง  จันทร์หอม หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอปนะชุมอำเภอปราสาท เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการและให้คำแนะนำ บรรยายสิทธิต่าง ๆ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งงานด้านส่งอาชีพ ด้านสินเชื่อ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์


เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการและให้คำแนะนำ บรรยายสิทธิต่าง ๆ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งงานด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสินเชื่อ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์


เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๔ และเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติบรรจุเป็นสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว ตำบลทราย อำเภอทรายขาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๔ ราย
๑. พลทหารประสิทธิ์ ชุมพลวงค์ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๖๐๖๐๙/๓๕ บ้านเลขที่ ๑๑/๑๔ หมู่ที่ ๙ (หน้า รพ.ห้วยราช) ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
๒.นายหมู่ใหญ่พิพัฒน์ เวชประโคน บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๕๘๓๐๙/๔๕ บ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทยพัฒนา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๓.นายหมู่เอกกิตติพงษ์  อาจรัมย์ บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๔๔๒๔๗/๓๙ บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๖ บ้านขาย่าง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๔. นายหมู่ใหญ่วิลัย  อาจรัมย์  บัตรชั้นที่ ๓อ เลขที่ ๐๐๙๐๘๕๗/๕๖ บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๖ บ้านขาย่าง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เดินทางไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๔ และเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติบรรจุเป็นสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๔ ราย
๑. อาสาสมัครทหารพรานวัลลภ  จำนงค์รักษ์ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๙๗๒๐๑/๔๗ บ้านเลขที่ ๕๘/๕ หมู่ที่ ๕ บ้านขยอง ตำบลอาโพน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๒. พลทหารวรวุฒิ  วิบูลย์อรรถ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๓๐๑๕๖๐/๔๗ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๓ บ้านตะคร้อ ต.ช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๓. สิบตรีบุญยัง  ใจงาม บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๕๒๑๔๙/๔๓ บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโดน ตำบลหนองยัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๔. พลทหารโสภณ  สมจริง บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๕๓๘๑๘/๔๓ บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๖ บ้านสระแร ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. นางสร้อยแสง  จันทร์หอม หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ ๗๘ พร้อมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการรบ เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน - กัมพูชา พร้อมทั้งพิธีมอบทุนการศึกให้กับบุตรข้าราชการของหน่วย และกิจกรรมปล่อบปลา โดยมี พลโท ธนากร  ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอบรมกองร้อยอาวุธเบาที่ ๓ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๓ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรีพิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และนางสิริภัทร  เพียรสมผล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ เดินทางไปประชุม หน.นขต.อผศ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ ที่ อผศ. ส่วนกลางเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. พบปะติดต่อประสานงานผู้ว่าจ้างและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ. ประจำจุดปฏิบัติงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวยุพาพิน สายศรีแก้ว เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมอำเภอบัวเชด เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการและให้คำแนะนำ บรรยายสิทธิต่าง ๆ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งงานด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสินเชื่อ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางพิราวรรณ  สังเกตุ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน โดยมี พลตรีพิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางพิราวรรณ  สังเกตุ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมอำเภอนางรอง เพื่อให้บริการสวัสดิการและให้คำแนะนำ บรรยายสิทธิต่าง ๆ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งงานด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสินเชื่อ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมอำเภอปะคำ เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการและให้คำแนะนำ บรรยายสิทธิต่าง ๆ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งงานด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสินเชื่อ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ พลทหาร สนับ  ตองคำ อายุ ๗๓ ปี บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๑๘๙๔๔/๒๙ พิการทุพพลภาพอัมพาตครึ่งซีกซ้าย บ้านเลขที่ ๒๗๔ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกกลาง ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๘๐๐ บาทเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. พบปะติดต่อประสานงานผู้ว่าจ้างและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ. ประจำปฏิบัติงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยบ้านบุ ประจำจุดปฏิบัติงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละหานทราย และประจำจุดปฏิบัติงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และนางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. ไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พันตรี ใบ  หวังชูชอบ อายุ ๘๖ ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๐๐๖๘๔๗๔/๓๖ สงครามเวียดนาม ณ วัดจุมพลสุทธาวาส  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ครอบครัว เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท


เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. เดินทางไปจดทะเบียนจำนองที่ดินการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ (การเกษตร) รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือรายเดือนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑,๑๒๐ บาท และมอบเงินช่วยเหลือค่าครอบชีพจากมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราราชชนนี ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ให้กับ พลทหาร วินัย มะโนบาล อายุ ๔๖ ปี พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๗๒๔๔๒/๔๐ บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๔ ถนนบ้านยิ่งเจริญ ตำบลดงพลอย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ พลเอกสัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่
เวลา ๐๙.๑๐ น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ ๒๕ อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมี พลตรีพิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  พร้อมทั้งพบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหาผร่านศึก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนรับฟังการบรรยายสรุปของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ ณ ห้องลุใพินีแกรนด์ C สวนป่ารีสอร์ทนอกจากนี้ ยังได้พบปะและให้โอวาทแก่พนักงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ โดยมีนางพิราวรรณ  สังเกตุ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ บรรยายผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เวลา ๑๑.๓๐ น. ผู้อำนวยการองค์การฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณณ บดินเทพยวรากูร พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมและมองสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึกที่มารับการตรวจ จำนวน ๑๐ ราย ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากจน จำนวน ๑๐ ราย ห้องลุมพินีแกรนด์ A  สวนป่ารีสอร์ท โดยมีผู้ร่วมต้อนรับในพิธีดังนี้ นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พันเอกวัฒนิเวศน์  ชูสกุล สัสดีจังหวัดสุรินทร์  พันโทยุทธศิลป์ สนุกแสน สัสดีอำเภอประโคชัย (ผู้แทนสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์) พันเอกอัครสิทธิ ปะกิระกา พันเอกมิตรประชา  รู้เจน พันโทวันชัย  แก้วรัตน์ และในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมทหารผ่านศึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ ราย
1. พลทหารพิมพา พะมาลัย อายุ ๕๗ ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๑๗๖๕๔/๒๗ ซึ่งพิการพทุพพลภาพนอนติดเตียง เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก ทำให้เป็นอัมพาตครึ่งซีกขวา ณ บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2. พลทหารประกุน  ลัทธิวาจา อายุ ๔๙ ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๘๒ เลขที่ ป.๒๔๑๗๐๑/๓๕ ซึ่งพิการทุพพลภาพตาซ้ายบอด เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกทำให้มีอาการไม่ปกติทางสมอง ณ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
การเดินทางไปตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการฯ และคณะ ในครั้งนี้นอกจากจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคขององค์การฯ แล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครับอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการที่จะให้องค์การฯ ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เดินทางไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของ พลทหาร อรรถ  เนียมหอม  อายุ ๔๒ ปี พิการแขนขาอ่อนแรงซีกซ้าย บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๘๙๕๘๔/๔๔ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการทำเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ และมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๘๐๐ บาทเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และนายยิ่งศักดิ์  สุขสงวน  พนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.ส.ร. เดินทางไปบรรยายสิทธิบัตรทหารผ่านศึกเนื่องจากกำลังพลทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ จำนวน ๑๓๘ นาย ณ ห้องอบรมกองร้อยอาวุธเบาที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๓ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. พบปะติดต่อประสานงานผู้ว่าจ้างและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ. ประจำจุดปฏิบัติงานที่ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และประจำจุดปฏิบัติงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราสาท จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. พนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมพนมดงรัก เพื่อให้บริการด้านสวัสดิดารและให้คำแนะนำ บรรยายสิทธิต่าง ๆ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งงานด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสินเชื่อ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ พลทหาร เที่ยง  สุบรรนารถ อายุ ๖๑ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๒๘๖๑๐/๒๒ พิการทุพพลภาพแขนขาอ่อนแรง บ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๘๐๐ บาท


เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ พลทหาร พงษา  โกษาผล อายุ ๕๕ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๑๔๔๑๔๙/๒๘ พิการทุพพลภาพอัมพาตแขนทั้งสองข้าง บ้านเลขที่ ๑๙/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๘๐๐ บาทเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ พนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการและให้คำแนะนำ บรรยายสิทธิต่างๆ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งงานด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสินเชื่อ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และนางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เดินทางไปจัดกิจกรรมเครือข่ายความสัมพันธ์ร่วมกับภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนเข้าอบรม เรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดิน การวิเคราะห์การบ่มดินให้เหมาะสมแก่เพาะปลูกร่วมกับอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบัวโคก ๑๙ หมู่บ้าน นักเรียน และผู้ปกครอง ตำบบลบัวโคก และตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อมั่นคงของอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ณ วัดป่ามหานครธรรม หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุใหม่ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นางพิราวรรณ  สังเกตุ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ พนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการและให้คำแนะนำ บรรยายสิทธิต่างๆ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งงานด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสินเชื่อ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปร่วมพิธีทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พุทธสถานค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรนิทร์ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นางพิราวรรณ  สังเกตุ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการตามพระราชดำริฯ หรือศูนย์การเรียนรู้ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคงของอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "ไร่สวนผสม" (เกษตรอินทรีย์) บ้านเลขที่ ๓๐๖ บ้านโคกพัฒนา ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ        
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ เป็นประธานในพิธีวันสายใจไทย ณ พุทธศาสนสถานค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีชมรมสายใจจังหวัดสุรินทร์ - จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธี

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางพิราวรรณ  สังเกตุ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. จัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ร่วมกับภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร และบริจาคโลหิต ๙ ล้าน ซีซี น้อมถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางพิราวรรณ  สังเกตุ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร. และทหารผ่านศึกนอกประจำการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายอนันต์  ดีสม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จุดปฏิบัติหน้าที่ ที่ศาลแพ่ง ณ วัดศิรินทราวาส บ้านขวาวใหญ่ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. เดินทางไปจดนิติกรรมจำนองที่ดินกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการปรพกอบอาชีพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ สำนักานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓ ราย
๑. พลทหารชาญ  ยืนยิ่ง  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๐๖๒๙๗/๓๑ อายุ ๕๒ ปี บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. อาสาสมัครทหารพรานวิชัย  อังโขรัมย์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๙๔๘๒๖/๕๗ อายุ ๔๔ ปี บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. พลทหารทองอาน  สุขวิเศษ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ป.๔๗/๒๓ อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์           เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. เดินทางไปจดนิติกรรมกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔ ราย 
 พลทหารสมศักดิ์ เจริญยิ่ง ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๒๑๕๗๑๐/๓๒ อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 พลทหารมัด วังสันต์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๓๙๓๖๓/๓๕ อายุ ๔๘ ปี  บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 พลทหาร ถวก ไหมทอง ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๖๖๐๑๐/๒๔ อายุ ๕๙ ปีบ้านเลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 พลทหารบุญมี เจือจันทร์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๑๐๙๔๐/๒๖ อายุ ๕๗ ปีเดือน บ้านเลขที่ ๔๗/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
          ติดตามทวงหนี้ เงินกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ๕๐,๐๐๐.- บาท ของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ จำนวน ๑ ราย
 พลทหารพจนารถ จารัตน์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๓๐๘๗๕/๓๔ อายุ ๕๐ ปี บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เดินทางไปพบปะผู้ว่าจ้างและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ. ประจำจุดที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราสาท และสาขาพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

          

    เมื่อวันพุธที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร.  ไปเยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔  ที่พิการทุพพลภาพ  เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือน จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำนวน ๔  ราย
              ๑. สมาชิกโท ภูษิต  ฉัตรทอง  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ๑๘๑๔๑๔/๔๑  อายุ  ๕๓ ปี  ๑๑ เดือน  พิการเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพาตครึ่งซึกขวา  บ้านเลขที่ ๗๐/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
               ๒. สมาชิก อุทัย  หาสุข  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๒๑๖๖๖/๓๐  อายุ ๕๙ ปี  ๗ เดือน  พิการทางการเคลื่อนไหว ขาอ่อนแรง  บ้านเลขที่ ๘  หมู่ ๔  ตำบลตาเมียง  อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
               ๓.  สมาชิก ลิม  มั่นยืน  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๑๘๓๐๒/๒๙  อายุ ๖๒ ปี  ๘ เดือน  พิการอัมพาตครึ่งซึกซ้าย  บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๖  ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
               ๔.  สมาชิก สำรวม  ดาประโคน  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๑๘๖๐๙/๒๙  อายุ  ๖๙  ปี  ๔ เดือน  พิการขาขวาและตาขวาบอด  บ้านเลขที่ ๕๒  หมู่ที่ ๑  ตำบลปราสาท อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

                เมื่อวันอังคารที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร.  เดินทางไปเยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัครชั้นที่ ๒,๓ และ ๔  ที่พิการทุพพลภาพ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำนวน  ๕  ราย
                ๑.  พลฯ ประเสริฐ  มาลีหวล  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่่ ป.๖๒๘๕๖/๒๔  อายุ ๕๙ ปี ๗ เดือน  พิการทางจิตใจ  บ้านเลขที่ ๑๒๔/๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
                ๒.  พลฯ นคร  สุระสังข์  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ป.๖๓๐๔๒/๒๔ อายุ ๕๙ ปี ๗ เดือน  พิการทางการเคลื่อนไหว  บ้านเลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๔  ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
                ๓. พลฯ จันทร์  ซ่อนกลิ่น  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๘๕๙๙๕/๔๒ อายุ ๔๑ ปี ๖ เดือน  พิการทางจิตใจ  บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๒  ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
                ๔. พลฯ บุญเลิศ  คันชั่งทอง  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๒๖๙๒๑/๓๓  อายุ  ๕๕ ปี  พิการางการได้ยินและพิการทางจิตใจ  บ้านเลขที่  ๑๒๘  หมู่ที่ ๘  ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
                ๕.  พลฯ สามารถ  ก้านอินทร์  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๙๙๓๕๙/๒๖ อายุ  ๕๘  ปี  ๒  เดือน  พิการทางการเคลื่อนไหว  บ้านเลขที่ ๓๙  หมู่ที่ ๖  ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

                 

                   

   เมื่อ  ๑๕  มี.ค.๖๑  นางพิราวรรณ  สังเกตุ  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ได้ชี้แจงบรรยายสิทธิ์ต่าง ๆ   แนะนำผู้นำเครือข่ายทหารผ่านศึก ในแต่ละตำบล  จำนวน ๙ ตำบล  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  พร้อมมอบผ้าห่ม  และเยี่ยมเยียน และตรวจสอบความเป็นอยู่ของ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔   พิการทุพพลภาพที่ได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน  จำนวน  ๓  ราย  มอบผ้าห่ม  ไม้เท้า  และเงินช่วยเหลือครั้งคราวรายละ  ๘๐๐.- บาท


        

      เมื่อ  ๑๕  มี.ค.๖๑   นางพิราวรรณ   สังเกตุ  รอง หส.ผศ.ส.ร.   และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการแก่  ทหารผ่านศึก ฯ  และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอจอมพระ  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์


                           เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๗  มี.ค.๖๑  นางพิราวรรณ  สังเกตุ  รอง หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.ร.  ได้ดำเนินการสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑  ให้แก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔  จำนวน  ๑๑๖  คน  ณ  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

              เมื่อ  ๑๓  มี.ค.๖๑  นางสร้องแสง  จันทร์หอม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร.  เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึก ฯ  บัตรชั้นที่ ๓  ราย  พลฯ ทองใบ  บุดตะสา  เลขที่ ๑๓๗๗๑/๒๖  ณ  บ้านเลขที่  ๑๑/๒  หมู่ที่  ๑๕  บ้านสวายสอ  ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จว.บุรีรัมย์  ซึ่งพิการทุพพลภาพขาขวาขาดเหนือเข่า ที่ได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน  ๘๐๐.- บาท            เมื่อ   ๑๓  มี.ค.๖๑   นางสร้อยแสง   จันทร์หอม   หัวหน้างานสนับสนุน  ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ร่วมกับกองการฌาปนกิจสงเคราะห์  ณ  หอประชุมอำเภอชุมพลบุรี จว.สุรินทร์
              เมื่อ  ๖  มี.ค.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  ผช.หส.ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก ฯ และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ หอประชุมอำเภอสำโรงทราบ    พร้อมตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน บัตรชั้นที่ ๔ ซึ่งตาบอดทั้งสองข้างมองเห็นไม่ชัด  ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
             เมื่อวันที่่  ๒๘  ก.พ.๖๑  นางพิราวรรณ  สังเกตุ   รอง หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร. ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ฯ   และครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ  ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ 
มุมกาแฟและสินค้า OTOP 
ประวัติการจัดตั้ง

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

        ๑.  ที่ตั้ง           

                     สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  ตั้งอยู่ตรงข้ามค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จังหวัดทหารบกสุรินทร์  เลขที่  ๓๔๗  หมู่ที่  ๒๐   ถนนสุรินทร์ - ปราสาท   ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่  ๕  ไร่  ๑  งาน  ๘๐  ตารางวา  บนพื้นที่ราชพัสดุ

               ๒.  ประวัติความเป็น
       ในอดีตทหารผ่านศึกในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  ต้องเดินทางไปรับการสงเคราะห์ที่  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ภาคที่ ๒  ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  ขณะนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก ทหารผ่านศึกได้รับความลำบากในการเดินทาง อผศ.ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของ  ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  จึงได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยงานของ  อผศ.  จากรูปแบบเดิม  และเปล่ีี่ยนชื่อเรียกจาก  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น  " สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ "(ผศ.ส.ร )  มีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นหัวหน้าสำนักงานโดยตำแหน่ง
   
     

     ๓.  พื้นที่ในความรับผิดชอบ

               สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  มีพื้นที่รับผิดชอบ   ๒   จังหวัด  ได้แก่     
                          ๓.๑  จังหวัดสุรินทร์                     มี      ๑๗     อำเภอ
                          ๓.๒  จังหวัดบุรีรัมย์                     มี      ๒๓     อำเภอ