กิจกรรม new

สำนักงานของเรา


นางพิราวรรณ   สังเกตุ
รอง หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์
กำลังพล


เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๐ นางพิราวรรณ  สังเกตุ รอง หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.ร.  ไปเยี่ยมเยียนและ ตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔ ซึ่งพิการทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้  จำนวน  ๒ ราย 


วันที่   ๑๔ ก.ย.๖๐   นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว   เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ .ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก  ฯ     และครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ และเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพ บัตรชั้น ๒,๓ และ๔ ในพื้นที่  อำเภอบัวเชด  จว.สุรินทร์  ณ   หอประชุมอำเภอบัวเชด  จว.สุรินทร์

  

วันที่   ๑๓ ก.ย.๖๐   นางพิราวรรณ    สังเกตุ   รอง หส.ผศ.ส.ร.   พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร.  ไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึก ฯ  ประจำปี  ๒๕๖๐  จำนวน  ๗๙   ราย เวลา  ๐๗.๐๐ น.  ณ  สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่  ๒๕  อำเภอเมือง  จว.สุรินทร์

      

วันที่   ๑๒ ก.ย.๖๐   นางสร้อยแสง  จันทร์หอม   หัวหน้างานสนับสนุน .ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก  ฯ     และครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ และมอบทุนการศึกษาโครงการ "พี่ช่วยน้องลูกผ่านศึก ฯ"  ในพื้นที่  อำเภอคูเมือง  จว.บุรีรัมย์  ณ   หอประชุมอำเภอคูเมือง  จว.บุรีรัมย์         

 


           

       

ประวัติการจัดตั้ง

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

        ๑.  ที่ตั้ง           

                     สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  ตั้งอยู่ตรงข้ามค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จังหวัดทหารบกสุรินทร์  เลขที่  ๓๔๗  หมู่ที่  ๒๐   ถนนสุรินทร์ - ปราสาท   ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่  ๕  ไร่  ๑  งาน  ๘๐  ตารางวา  บนพื้นที่ราชพัสดุ

               ๒.  ประวัติความเป็น
       ในอดีตทหารผ่านศึกในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  ต้องเดินทางไปรับการสงเคราะห์ที่  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ภาคที่ ๒  ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  ขณะนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก ทหารผ่านศึกได้รับความลำบากในการเดินทาง อผศ.ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของ  ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  จึงได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยงานของ  อผศ.  จากรูปแบบเดิม  และเปล่ีี่ยนชื่อเรียกจาก  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น  " สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ "(ผศ.ส.ร )  มีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นหัวหน้าสำนักงานโดยตำแหน่ง
   
     

     ๓.  พื้นที่ในความรับผิดชอบ

               สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  มีพื้นที่รับผิดชอบ   ๒   จังหวัด  ได้แก่     
                          ๓.๑  จังหวัดสุรินทร์                     มี      ๑๗     อำเภอ
                          ๓.๒  จังหวัดบุรีรัมย์                     มี      ๒๓     อำเภอ