กิจกรรม new          เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๓  พนักงาน ผศ.ส.ร. จำหน่ายดอกไม้ที่ระลึก (ดอกป๊อบปี้) วันทหารผ่านศึก  ณ  ตชด.๒๑


          เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๓ นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมและสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพ ราย พลฯ พุดศรี  สีหาวงษ์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๐๐๑๐๔/๓๑  อายุ ๕๔ ปี  ภูมิลำเนาเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนคูณ  อำเภอยางชุมน้อย จว.ศรีสะเกษ  พิการทางการเคลื่อนไหว  เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ เป็นผลทำให้ไหล่ซ้ายหลุดและขาข้างซ้ายงอไม่ได้  ทำให้อ่่อนแรง  เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน จาก อผศ.         เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๓ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ  หอประชุมอำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ           เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๓ นางสาวอณัญญา  พรหมบุตร ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยม จนท.รปภ.อผศ. ประจำจุด ธ.ก.ส.ศรีณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ และประจำจุด ธ.ก.ส.ศรีขรภูมิ อำเภอศรีขรภูมิ  จว.สุรินทร์  พร้อมพบปะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

        
ธ.ก.ส.ศรีณรงค์
ธ.ก.ส.ศีขรภูมิ
          เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๓  นางสาวอณัญญา  พรหมบุตร  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ  หอประชุมอำเภอศรีณรงค์ อำเภอศรีณรงค์  จว.สุรินทร์

          เมื่อ ๘ ม.ค.๖๓ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมงานฌาปนกิจศพ จ.ส.อ.ดี  ธนูศิลป์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๒๔๖๐๕/๓๒  อายุ ๘๘ ปี  ณ  เมรุวัดหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ให้กับทายาทผู้วายชนม์  โดยมี  พ.ท.ที  เพิ่มผล  ผบ.ร.๒๓ พัน.๓  เป็นประธานในพิธี

          เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๖๒ นางสาวอณัญญา  พรหมบุตร  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมงานวันสถาปนค่ายวีรวัฒน์โยธิน ครบรอบปีที่ ๕๑  ณ  พุทธศาสนสถานค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  โดยมี พล.อ.ธวัชชัย  สมุทรสาคร  สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี

          เมื่อ ๒๕ ธ.ค.๖๒  นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. ไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ และสภาพบ้านพักอาศัยเพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ. จำนวน ๓ ราย  ดังนี้
          ๑. พลฯ อุทัย  พิมพา  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๙๔๖๕๑/๔๕ อายุ ๕๖ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๔๙/๓ หมู่ที่ ๘  ตำบลเมีองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ  พิการเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้เป็นอัมพาตครึ่งซึกซ้าย  มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมผ้าห่มกันหนาว          ๒. พลฯ พา  สดชื่น  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นทืี่ี ๔ เลขที่ ป.๒๓๗๗๒๙/๓๕ อายุ ๕๐ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จว.สุรินทร์  พิการเอ็นขาข้างขวาขาด  ทำให้การเคลื่อนไหวลำบาก  มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมผ้าห่มกันหนาว

          ๓. พลฯ เสรี  บุราคร  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๘๓๒๓๖/๒๖  อายุ ๖๐ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จว.สุรินทร์  พิการทางการเคลื่อนไหวแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมผ้าห่มกันหนาว  มีภรรยา และบุตรคอยดูแล


          เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๒ นางสาวอณัญญา  พรหมบุตร  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  ที่ทำการสัสดีอำเภอขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ  โดยได้รับการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์ จากสัสดีอำเภอขุขันธ์  เป็นอย่างดี  พร้อมร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับทหารผ่านศึก          เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๒ นางสาวอณัญญา  พรหมบุตร  ผช.หส.ผศ.ส.ร. เดินทางไปเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ พลฯ เสมือน  เยาวลักษณ์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา รวมอายุ ๖๓ ปี  ณ  สำนักสงฆ์โคกกะนัง ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพให้กับทายาทผู้วายชนม์          เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร, พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  โดยมี นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี          เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๒ นางสาวอณัญญา  พรหมบุตร  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมสังเกตุการณ์การฝึกทบทวนการรักษาความปลอดภัยและฟื้นฟูวินัยการแสดงความเคารพให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  เพื่อให้มีวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น  ณ  ศาลจังหวัดสุรินทร์


          เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๒ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกฯ ที่พิการทุพพลภาพ เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  จำนวน ๓ ราย
          ๑. พลฯ บุญโฮม  คำภิรมย์ ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๕๑๔/๑๘ อายุ ๖๗ ปี  พิการเอ็นข้อเท้าขวาขาด เป็นผลให้เดินลำบากและขาขวาอ่อนแรง  ณ  ภูมิลำเนาเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแก  อำเภอรัตนบุรี จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

         ๒. พลฯ สุบรรณ์  ดัชถุยาวัตร  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๓๐๕๔๗/๒๒ อายุ ๖๓ ปี พิการขาอ่อนแรงทั้ง ๒ ข้าง มือหงิกงอ ณ  บ้านเลขที่ ๒๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)


          ๓. ส.ต.นิรุตติ  จิตรเจริญ  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๒๕๒๕๘/๕๗ อายุ ๓๐ ปี พิการเอ็นแขนซ้ายขาด เป็นผลให้แขนซ้ายไม่สามารถใช้งานได้  ณ  บ้านเลขที่ ๒๑/๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
         เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๒ นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. ไปตรวจสอบการใช้จ่ายในการซ่อมแซมและต่อเติมบ้านพักอาศัย ซึ่งขอกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ราย พลฯ สมศักดิ์ สมานโสร ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ป.๖๒๙๙๓/๒๔ ณ บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จว.สุรินทร์          เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๒ นางวชิราภรณ์ มณีรัตน์ พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. ตรวจสอบการขอกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เพื่อนำไปปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ราย ร.ต.ชัยบดินทร์ สีโสดา ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๔๘๐๔/๕๘ ณ บ้านเลขที่ ๖๖/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จว.สุรินทร์

 

       เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๒ นางสาวอณัญญา พรหมบุตร ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ พลฯ สมพร  กิริยาดี ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๐๗๒๙๑/๒๖ อายุ ๕๙ ปี  ณ  บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จว.สุรินทร์  พิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ     เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๒ นางสาวอณัญญา  พรหมบุตร  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ หอประชุมอำเภอชุมพลบุรี จว.สุรินทร์  โดยมี พ.ต.ธนกฤต แสงเพชร สัสดีอำเภอชุมพลบุรี และประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอชุมพลบุรี ให้การอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

         
          เมื่อ ๙ พ.ย.๖๒ พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายสุรินทรภักดี" กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑  อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์ โดยมี พล.ต.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธี
         เมื่อ ๘ พ.ย.๖๒ พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมงานวันสถาปนานามหน่วย โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ครบรอบปีที่ ๓๒  ณ  โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  โดยมี พล.ต.ศักดา  คล้ำมีศรี  ผบ.มทบ.๒๕  เป็นประธานในพิธี          เมื่อ ๕ พ.ย.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และนางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกฯ  เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน จาก อผศ. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว รายละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  จำนวน ๕ ราย
          ๑. พลฯ เอี่ยม  ครองชื่น ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๘๕๘๔/๒๒ อายุ ๖๓ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๗๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์  พิการประสาทหูเสื่อม ทั้ง ๒ ข้าง
          ๒. อส.ทพ.สมจิต เวิดดม ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๒๙๐๔๘๑/๖๑ อายุ ๕๙ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จว.สุรินทร์  พิการทางการเคลื่อนไหว กระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท

          ๓. สมาชิก บุญเชิด  ศรีราม ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๔๑๓๙๖/๓๙ อายุ ๖๒ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์  พิการทางการเคลื่อนไหว แขนและขาด้านซ้ายอ่อนแรง
          ๔. พลฯ สุรเศรฐ หลวงยี่ ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๘๑๘๖๒/๒๕ อายุ ๖๐ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์ พิการทางการเรียนรู้ สมองขาดเลือด (เป็นผู้ป่วยติดเตียง)
          ๕. พลฯ ไสว สุขแสวง ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๕๔๔๒๖/๒๙ อายุ ๕๖ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จว.สุรินทร์  พิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก
          เมื่อ ๗ พ.ย.๖๒ นางสิริภัทร เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ. จำนวน ๔ ราย

          ๑. พลฯ ยันต์  พรมมา  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๒๑๙๒๗/๓๓ อายุ ๕๒ ปี สภาพความพิการทางการเคลื่อนไหว ขาอ่อนแรงทั้ง  ๒ ข้าง  ณ  บ้านเลขที่ ๑๘๓ หมู่ที่ ๑  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

          ๒. อส.ทพ.สมศักดิ์  หาญชัย  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๒๓๘๕๒/๖๒ อายุ ๖๑ ปี  สภาพความพิการทางการเคลื่อนไหว  ขาขาดใต้เข่าข้างซ้าย  ณ  บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่  ๑ ตำบลภูผาหมอก  อำเภอกันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)


          ๓. พลฯ พนม  กล้าใจ  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่๔ เลขที่ ป.๑๑๔๔๒๘/๒๗ อายุ ๕๘ ปี สภาพความพิการทางการเคลื่อนไหว, เส้นเลือดในสมองตีบ, อัมพาตทางซีกซ้าย  ณ  บ้านเลขที่ ๗๒/๒  หมู่ที่  ๑๙  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)


          ๔. อส.ทพ.จำรูญ  นิลทอง  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๙๙๕๙๔/๒๗ อายุ ๕๕ ปี  สภาพความพิการทางการเคลื่อนไหว  ขาขาดใต้เข่าข้างขวา  ณ  บ้านเลขที่  ๒๓๗  หมู่ที่  ๘ ตำบลบักตอง  อำเภอขุญหาญ  จว.ศรีสะเกษ  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

 

          เมื่อ ๗ พ.ย.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ  หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ          เมื่อ ๕ พ.ย.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วยสัสดีอำเภอจอมพระ และเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอจอมพระ ร่วมงานฌาปนกิจศพ พลฯ สุข สุขจิตร ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด รวมอายุ ๗๒ ปี  ณ วัดอุทุมพร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพให้กับทายาทผู้วายชนม์  โดยมี นาวาเอกเชิดชู  ชูแสน  รอง ผอ.นพค.๒๒  เป็นประธานในพิธี

          เมื่อ ๔ พ.ย.๖๒ นางสิริภัทร เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้ัอมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ อำเภอปราสาท จ.สุรินทร์  ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายเดือนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ยากไร้ ประจำเดือน พ.ย.๖๒ เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) กระติกร้อนไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูหนวก  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่ พลฯ ปัน  ยอดเร็ว อายุ ๙๗ ปี ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๐๓๑๙๘๘/๑๖  ณ  บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จ.สุรินทร์  ปัจจุบันชราภาพ พิการหูตึงทั้ง ๒ ข้าง และมีฐานะยากจน

          เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๒ นางสาวอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปบรรยายสิทธิพึงมีพึงได้ของทหารผ่านศึกนอกประจำการให้กับทหารก่อนปลดประจำการ กำลังพลของ ร.๒๓ พัน.๓ พร้อมมอบบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกให้กับทหารที่จะปลด  ณ  ห้องอบรมกองร้อยอาวุธเบาที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๓  ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์

          เมื่อ ๒๖ ต.ค.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พลฯ ประยาม  มีแก้ว ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๐๘๘๙๗/๒๘ อายุ ๖๘ ปี ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด  ณ  วัดบ้านอากลัว ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้กับทายาทผู้วายชนม์

          เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๒ นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปบรรสิทธิพึงมีพึงได้ของทหารผ่านศึกนอกประจำการให้กับ ทหารก่อนปลดประจำการกำลังพลของ ร.๒๓ พัน.๔ พร้อมมอบบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกให้กับทหารที่จะปลด  ณ  ร.๒๓ พัน.๔ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์


          เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๒ นางสาวอณัญญา  พรหมบุตร  ผช.หส.ผศ.ส.ร. เดินทางไปวางหรีดเคารพศพ พลฯ ประยาม  มีแก้ว ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔  ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด รวมอายุ ๖๘ ปี  ณ  บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์          เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปร่วมงานการประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๒ ของชมรมข้าราชการบำนาญทหารสุรินทร์  ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์


          เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมงานฌาปนกิจศพ พลฯ รวมพร  ยิ่งได้ชม ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๖๐๔๔๒/๓๕  อายุ ๘๙ ปี  ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราภาพ  ณ  เมรุวัดมูลานิเวศน์ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพให้กับทายาทผู้วายชนม์


          เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๒  นางสาวอณัญญา  พรหมบุตร ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วย พ.ต.ฐานันดร  พวงมาลา  ผู้ช่วยสัสดีอำเภอสังขะ  ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ จำนวน ๓ ราย

          ๑. ส.ต.ลี  ชาวสาว  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๖๐๗๑๒/๓๘ อายุ ๔๗ ปี สภาพความพิการทางการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว
          ๒. พลฯ ปุน  ภักดี ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๖๓๐๓๐/๒๔ อายุ ๖๑ ปี สภาพความพิการทางการเคลื่อนไหว  ณ  บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว


          ๓. พลฯ ยวด  ศีรษะดี  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๖๒๘๔๐/๒๔ อายุ ๖๑ ปี สภาพความพิการทางการได้ยิน  ณ  บ้านเลขที่ ๕๗/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือคร้้งคราว
          เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๒  นางสาวอณัญญา  พรหมบุตร  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุม กศน. อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์


          เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๒  นางสิริภัทร เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หนองตาเมาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  โดยมี นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี
          เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๒ นางสิริภัทร เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  โดยมี นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี

          เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  โดยมี นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี           เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  โดยมี นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี


                 เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ราย พลฯ อรรคพล เหมือนมาตย์ ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๑๗๐๓๖/๓๐  อายุ ๕๕ ปี  ภูมิลำเนาเลขที่ ๒๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จว.ศรีสะเกษ  พิการทางสมองไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  จากการสอบถามภรรยาแจ้งว่าผู้ร้องป่วยเมื่อ ก.ค.๖๒ ที่ผ่านมา  ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการรักษา  และอยู่ระหว่างขอทำบัตรพิการ  เบื้องต้น ผศ.ส.ร. ได้มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  และจะดำเนินการให้การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ. ต่อไป
          เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอใกล้เคียง ณ หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ  จว.ศรีสะเกษ

          เมื่อ ๒ ต.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.มทบ.๒๕ ระหว่าง พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์  ท่านเดิมดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่ ๒ และ พล.ต.ศักดา  คล้ำมีศรี  เป็น ผบ.มทบ.๒๕ (ท่านใหม่)  ณ  มทบ.๒๕ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์
          เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.เพิ่มศักดิ์  ร่วมศรี  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๗๓๗๔๖/๕๑ อายุ ๗๔ ปี  ณ  บ้านเลขที่ ๑๖๒ หมู่ที่ ๑๕ บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพให้กับทายาท


          เมื่อ ๑๖ ก.ย.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพ ร.ต.ชาติชาญ  สาคร  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๔๓๘๕๐/๓๙ อายุ ๘๔ ปี  ณ  วัดบ้านสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพให้กับทายาท

          เมื่อ ๑๑ ก.ย.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วยสัสดีอำเภอปราสาท จว.สุรินทร์, ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอปราสาท ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าครองชีพ  พลฯปัน  ยอดเร็ว  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ๓๑๙๘๘/๑๖ เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน)
          เมื่อ ๑๒ ก.ย.๖๒ นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของ พลฯสมจิตร์  บุญปก  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๒๔๓๖๘๗/๓๕   อายุ ๕๐ ปี  สภาพความพิการด้านจิตเวช  ณ  บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๗  ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จว.สุรินทร์ เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
          เมื่อ ๑๒ ก.ย.๖๒  นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี จว.สุรินทร์  และจดทะเบียนจำนองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ราย ร.ต.ชัยบดินทร์  สีโสดา ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๐๐๐๔๘๐๔/๕๘
           เมื่อ ๑๐ ก.ย.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วยนายธนเดช  นุชรุ่งเรือง  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.น.ม.  ร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์ให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอหนองกี่  อำเภอหนองกี่ จว.บุรีรัมย์
          เมื่อ 5 ก.ย.62  นางสาวอณัญญา  พรหมบุตร  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.พร้อมด้วย นายธนเดช  นุชรุ่งเรื่อง  รอง หส.ผศ.น.ม. ร่วมกันออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่อำเภอคูเมืองและอำเภอใกล้เคียง  ณ  หอประชุมอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี ร.ต.วิทยา  แกชวดดง  ผช.สัสดี อำเภอคูเมือง ให้การอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้เป็นอย่างดี


          เมื่อ ๒๑ ส.ค.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. เป็นผู้แทน นายก สมศ. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ร่วมมอบทนการศึกษาโครงการ "ทุนเสริมการศึกษาลูกผ่านศึก" ประจำปี ๒๕๖๒ รายละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) แก่บุตรทหารผ่านศึก จำนวน ๓ ราย  ดังนี้
          ๑. นางสาวณิชาภัทร  พูนมาก  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์  เป็นบุตร อส.ทพ.ชัย  พูนมาก  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๙๔๔๐๐/๔๕  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๑๕  ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์
          ๒. นายจิณณวัตร  บานเย็น  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึุกษาปีที่ ๔  โรงเรียนกาบเชิงวิทยา  ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จว.สุรินทร์  เป็นบุตร  อส.ทพ.เนิน  บานเย็น  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๙๗๗๔/๔๗  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๒๓๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จว.สุรินทร์
          ๓. นางสาวชุติมา  ศรีอนุช  กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑)  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  เป็นบุตร พลฯ อดิศักดิ์  ศรีอนุช  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๑๓๓๓๑/๒๙  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๕๒/๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จว.สุรินทร์

         เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วยนายธนเดช  นุชรุ่งเรือง  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.น.ม.  ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์ให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอหนองหงส์  อำเภอหนองหงส์ จว.บุรีรัมย์  พร้อมร่วมกันตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ ราย พลฯ บุญเชิด  เจนรัมย์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๑๐๗๘๑๑/๒๖  อายุ ๕๙ ปี  ณ  บ้านเลขที่ ๕  ถนนเพ็ชรสว่าง  ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง  จว.บุรีรัมย์  ความพิการทางการสื่อสารและป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียง  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินเอกสารเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.

          เมื่อ ๑๔ ส.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. พร้ัอมด้วยเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอเมืองสุรินทร์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด๋็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับเทศบาลเมืองสุรินทร์ และส่วนราชการในพื้นที่  ณ  พื้นที่สาธารณประโยชน์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

          เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี

          เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี


          เมื่อ ๙ ส.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุ ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ณ  สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมี พล.ต.พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕  เป็นประธานในพิธี


          เมื่อ ๘ ส.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน  ร่วมงานฌาปนกิจศพ ส.ค.สุนทร  สอนเจริญ  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๐๐๑๘๙๑๒/๑๖  กรณีสงครามเวียดนาม  ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคไตวาย  อายุ ๘๐ ปี  ณ  วัดศาลาลอย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมี พ.อ.ศักดา  คล้ำมีศรี  รอง ผบ.มทบ.๒๕ เป็นประธานในพิธี  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพให้กับทายาทผู้วายชนม์
          เมื่อ ๘ ส.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ จำนวน ๒  ราย  ดังนี้
          ๑. นางลำดวน  ธนูศิลป์  ครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๐๐๐๗๓๖๗  อายุ ๘๖ ปี แขนขาอ่อนแรง และหูตึง เนื่องจากชราภาพ  ณ  บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
          ๒. สมาชิกเจียน  เอี้ยงประโคน ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๑๑๔๔๙  อายุ ๘๗  ปี  ชราภาพ  ณ  บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

          เมื่อ ๘ ส.ค.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.รง และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่อำเภอประโคนชัยและอำเภอใกล้เคียง  ณ  หอประชุมอำเภอประโคนชัย  โดยมี จ.ส.อ.ธนโชติ  โชติเนตร  ผู้ช่วยสัสดีอำเภอประโคนชัย  อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้เป็นอย่างดี  


          เมื่อ  ๗  ส.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร.  และพนักงาน  ผศ.ส.ร.  เป็นประธานและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ส.ต.สุนทร  สอนเจริญ  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒ กรณีสงครามเวียดนาม ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคไตวาย อายุ ๘๐ ปี  ณ  วัดศาลาลอย อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์
          เมื่อ ๖ ส.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วย นายธนเดช  นุชรุ่งเรือง  รอง หส.ผศ.น.ม. และพนักงาน ผศ.น.ม. ร่วมตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ ราย ร.ต.เดชา  ปิตรัมย์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒  กรณีสงครามเวียดนาม  อายุ ๗๓ ปี  ณ  บ้านเลขที่ ๒๐๕/๒๐ หมู่ที่ ๑๗  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว
          เมื่อ ๖ ส.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วย นายธนเดช  นุชรุ่งเรือง  รอง หส.ผศ.น.ม.  และพนักงาน  ผศ.น.ม.  ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์ให้บริการแก่ทหารผ่านศึก  และครอบครัวทหารผ่านศึกในพื่้นที่  อำเภอลำปลายมาศ  และพื้นที่ใกล้เคียง ณ  หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ จว.บุรีรัมย์  โดยมี ร.ต. อานนท์  จันเพ็ง  รักษาการสัสดีอำเภอลำปลายมาศ  อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้เป็นอย่างดี

          เมื่อ ๕ ส.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร.  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีสงฆ์  เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ครบรอบปีที่ ๑๓๒  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  โดยมี พล.ต.พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕  เป็นประธานในพิธี

          เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๒ พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินพุ่มทอง  และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

          เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
          เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมี พล.ต.พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕  เป็นประธานในพิธี
          เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพ จ.ส.อ.อนงค์  สงิมทอง  บัตาชั้นที่ ๓ เลขที่ ๓๐๒๙๓/๓๔  อายุ ๘๘ ปี   พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ณ  เมรุวัดจุมพลสุทธาวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์


          เมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.อนงค์  สงิมทอง  ทหารผ่านศึกศึกบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๓๐๒๙๓/๓๔  อายุ ๘๘ ปี ซึ่งเสียชีวิตเมื่อ ๑๔ ก.ค.๖๒ โดยโรคชรา  ณ ศาลาวัดจุมพลสุทธาวาส  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์


          เมื่อ ๑๙ ก.ค.๖๒  นางสร้อยแสง  จันทร์หอม  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้แก่ ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอนาโพธิ์  จว.บุรีรัมย์
          เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๒  นางสำริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จว.บุรีรัมย์          เมื่อ ๑๐ ก.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์แก่ ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอสังขะ อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์

          เมื่อ ๙ ก.ค.๖๒  ผศ.ส.ร. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔  ซึ่งได้รับทุนการศึกษา อผศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ  สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จว.สุรินทร์  โดยมี พล.ต.พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕/หส.ผศ.ส.ร. เป็นประธานในพิธี
          เมื่อ ๙ ก.ค.๖๒  นางสร้อยแสง  จันทร์หอม  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอนาโพธิ์  อำเภอนาโพธิ์  จว.บุรีรัมย์
          เมื่อ ๕ ก.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วย พ.ต.ฐานันดร  พวงมาลา  รรก.สด.อำเภอพนมดงรัก จว.สุรินทร์ และเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอพนมดงรัก  เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกเพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน  จำนวน ๕  ราย  ดังนี้

          ๑. พลฯ สงวน  ตินานพ  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๒๘๕๘๖/๒๒  อายุ ๖๓ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านพนมดิน ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จว.สุรินทร์ ซึ่งป่วยเป็นโรคคาวินสัน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)          ๒. สมาชิก บาน  เที่ยวทอง  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๗๘๐๕๖/๕๓ อายุ ๕๕ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๙ บ้านอุโลก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จว.สุรินทร์ ป่วยเป็นความดันโลหิตสูง, เบาหวาน และโรคไตระยะสุดท้าย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

          ๓. ส.ต.ทองจันทร์  ใยพิมพ์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๒๐๗๕๘/๒๒ อายุ ๖๓ ปี  ภูมิลำเนาเลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๖ บ้านอำปีล ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จว.สุรินทร์  พิการทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหว ใช้ไม้ช่วยพยุงเดิน ขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)          ๔. พลฯ พนม  สัมสมานันท์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้่นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๑๖๐๘๑๘/๒๙ อายุ ๕๖ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านอุโลก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จว.สุรินทร์ พิการทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหว ประสบอุบัติเหตุรถชน ทำให้เป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีผู้ดูแล ขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.
          ๕. พลฯ เอื้อง  สังสมานันท์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๓๐๕๐๒/๒๒ อายุ ๖๓ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านอุโลก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จว.สุรินทร์  พิการทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหว เดินไม่สะดวก ขาอ่อนแรง หัวเข่าเวลาเดินจะชิดกัน  ขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.          เมื่อ ๕ ก.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ หอประชุมอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
          เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๒  นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. ตรวจสอบการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่่อนำไปซ่อมแซมบ้านพักอาศััย ราย พลฯ อรรถพล  นุชนารถ  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๓๓๕๕๑๗/๕๗  บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลสามแสง  อำเภอห้วยราช จว.บุรีรัมย์

          เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๒ นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. ไปตรวจสอบพร้อมรายงานการกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ในงวดงานที่ ๓  ส.ต.สม  ทาวินรัมย์ ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๐๖๕๖๔๙/๒๑  บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จว.บุรีรัมย์
          เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๒ นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. ไปจดทะเบียนจำนองที่ดิน การกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีที่ดินจำนองเป็นประกันหนี้รายละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จำนวน ๒ ราย ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง  และสาขาลำปลายมาศ  จว.บุรีรัมย์  จำนวน ๑ รายสาขากระสัง
สาขาลำปลายมาศ

          เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๒ นางสิริภัทร เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ประจำจุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองใต้ อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์ พร้อมพบปะผู้ว่่าจ้าง ผู้จัดการธนาคาร ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าจ้างประทับใจในการปฏิบัติงาน


          เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๒ นางสิริภัทร เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ประจำจุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองใหม่ อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์ และพบปะผู้่าจ้าง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าจ้่างประทับใจในการปฏิบ้ัติงาน


          เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วยปลัดอำเภอปราสาท  ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกสูงอายุ ราย พลฯ ปัน  ยอดเร็ว  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๐๓๑๙๘๘/๑๖  อายุ ๙๗ ปี ชราภาพ มีฐานะยากจน  ปัจจุบันอยู่กับลูกสาวสองคน ซึ่งลูกสาวพิการทางสมองทั้งคู่  ณ  บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๖  ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ไม้เท้า และผ้าห่มกันหนาว  โดยมีสัสดีอำเภอปราสาท อำนวยความสะดวก

          เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และนางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. ไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่บุตรทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากจน เรียนดีแต่ยากจน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือขอรับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนเสริมการศึกษาลูกผ่านศึก" ราย พลฯ อดิศักดิ์  ศรีอนุช  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ ณ บ้านเลขที่ ๕๒/๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จว.สุรินทร์ และ อส.ทพ.ชัย  พูนมาก  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔  ณ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์  โดยสัสดีอำเภอสังขะอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

          เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และนางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ ราย พลฯ อนุชา  ศิลาจันทร์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๒๒๑๘๒๘/๕๒  อายุ ๓๕ ปี  ซึ่งพิการแขน ขาอ่อนแรงทั้ง ๒ ข้าง และระบบปลายประสาทไม่ดีนัก  ณ  บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว และผ้าห่มกันหนาว โดยมีสัสดีอำเภอสังขะอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
          เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนกองกำลังสุรนารี  ครบรอบปีที่ ๔๑  ณ  ห้องรับรอง บก.กองกำลังสุรนารี อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมี พลตรี กิตติศักดิ์  บุญพระธรรมชัย  ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี  เป็นประธานในพิธี

          เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วยพ.ต.ทรงพล  นพเก้า สัสดีอำเภอท่าตูม  และเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอท่าตูม  เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ ราย ส.ต.ดวน  สร้อยจิตร  บัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๐๐๖๔๑๔๓/๓๓ อายุ ๙๙ ปี  ที่บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)


          เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ และครอบครัวทหารผ่านศึก ที่หอประชุมอำเภอท่าตูม อำเภอท่าตูม จว.สุรินทร์


          เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และนางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร.  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ  ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

          เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็๋นอยู่ของทหารผ่านศึก ที่พิการทุพพลภาพ เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ. จำนวน ๒ ราย ดังนี้

          ๑. พลฯ บุญเลียง  คุณนาม  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๘๐๙๖๖/๒๕  อายุ ๖๐ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๒๖๖ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จว.สุรินทร์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

         ๒. พลฯ วินัย  บุญยงค์ ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๘๓๖๘๖/๒๖ อายุ ๖๐ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๑๔/๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไทร อำเภอกาบเชิง จว.สุรินทร์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)


          เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการ และครอบครัวทหารผ่านศึก  ที่ หอประชุมอำเภอกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จว.สุรินทร์

          เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๒  ผศ.ส.ร. ทำการฝึกทบทวนวินัยให้กับพนักงาน ผศ.ส.ร. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและแบบธรรมเนียมของทหารและฝึกปรับปรุงท่าแสดงความเคารพให้ถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึกจาก ร้อย มทบ.๒๕  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๒ นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพราย พลฯ สมบัติ  บวรรัมย์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๕๒๒๔๒/๔๓  อายุ ๗๑ ปี  ซึ่งพิการแขนขาอ่อนแรงทั้ง ๒ ข้าง เดินไม่ได้  ณ  บ้านเลขที่ ๗๙  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลกระสัง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์  เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และผ้าห่มกันหนาว


          เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๒ นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกฯ ผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย  ดังนี้
          ๑. พลฯ หลอด  แบ่งรัมย์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่  ๔  เลขที่  ๒๗๗๐๔๗/๕๙  อายุ  ๗๑ ชราภาพตามวัย  บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๔ บ้านตะโกราย ตำบลนาบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว  จำนวน  ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และผ้าห่มกันหนาว


          ๒. พลฯ พงษ์  พานแก่น  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๘๔๔๗๙/๕๙ อายุ ๗๖ ปี  บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๕  ตำบลชุมแสง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และผ้าห่มกันหนาว


          เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้แก่ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

          เมื่อ  ๖ มิ.ย.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ จนท.รปภ. ประจำจุด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุรินทร์ และพบปะผู้ว่าจ้าง


          เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร.  ถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ณ  สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

          เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ณ  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี  และมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน  ร่วมพิธี


          เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ  สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมี พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕  เป็นประธานในพิธี
          เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และประชาชน  ณ  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   ประธานในพิธี
          เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๒  ผศ.ส.ร. ร่วมงานวันสถาปนหน่วย ร.๒๓ พัน.๓ ครบรอบปีที่ ๗๙  พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลของหน่วย  ณ  ร.๒๓ พัน.๓  ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  โดยมี พลโท ธัญญา  เกียรดิสาร  แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี

          เมื่อ ๒๒ - ๒๔ พ.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสุรินทร์  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี


          เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๒ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และ นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. ไปจดทะเบียนจำนองที่ดิน  การกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ  โดยมีที่ดินจำนองเป็นประกันหนี้รายละ  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  จำนวน ๓ ราย  ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์  สาขาสตึก จว.บุรีรัมย์


          เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๒  นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และนางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร.  เยียมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
          ๑. พลฯ สุรนัน  ชัญถาวร  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๓๓๑๙๖๖/๕๗ อายุ ๒๘ ปี  ภูมิลำเนาเลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๓  ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จว.สุรินทร์  พิการเป็นอัมพาตนอนติดเตียง พูดไม่ได้ เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  พร้อมมอบผ้าห่ม          ๒. พลฯ วินัย  มโนบาล  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ ป.๒๗๒๔๔/๔๐  อายุ  ๔๕  ปี  ภูมิลำเนาเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธีสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก (มสคท) จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

          เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๒ นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยนเยียนความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ  พลฯ ญาติ  พิมพ์จันทร์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๒๙๕๙๘๒/๔๔  อายุ ๔๐ ปี  บ้านเลขที่ ๓๐๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์  สภาพความพิการอัมพาตทั้งตัว  พร้อมเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และมอบเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) พร้อมมอบผ้าห่ม

          เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๒ นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วย พ.ต.จารุวัฒน์ บาตรโพธิ์  สัสดีอำเภอบัวเชด จว.สุรินทร์  เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ สมาชิก ประสิทธิ์  ศรีบาล  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๒๐๔๗๘/๓๐  อายุ ๗๒ ปี สภาพความพิการขาขวาขาดใต้เข่า จากอุบัติเหตุรถชน  ที่บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๑๕ บ้านกลางสามัคคี ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์  เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเตือนจาก อผศ. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และมอบผ้าห่ม


          เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๒ นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอบัวเชด อำเภอบัวเชด จว.สุรินทร์
          เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๒ นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วยเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอจอมพระ  ร่วมงานฌาปนกิจศพ พระภิกษุ พลฯ กิตติศักดิ์ คำสุข ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔  ซึ่งได้บวชเป็นพระและมรณภาพด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว  รวมอายุ ๔๗ ปี  ณ  ป่าช้าสำนักสงฆ์บ้านกระหาด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ โดยมี พ.ต.สุนนน้อย  แสงอนุศาสน์  สัสดีอำเภอจอมพระ  เป็นประธานในพิธี          เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยนเยียนทหารผ่านศึกฯ ในพื้นที่ จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และผ้าห่มกันหนาว  จำนวน ๓ ราย  ดังนี้
          ๑. พลฯ เม็ง  นรินทร์นอก  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๘๘๖๔๕/๒๕  อายุ ๖๐ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จว.บุรีรัมย์  ปัจจุบันป่วยเป็นโรคมะเร็ง
          ๒. พลฯ อำนาจ  คงกำเนิน ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๒๐๐๐๘๒/๔๘  อายุ ๖๙ ปี  ภูมิลำเนาเลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ  จว.บุรีรัมย์  ปัจจุบันพิการอัมพาตครึ่งซีกซ้าย อยู่ระหว่างการดำเนินเอกสารเพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน

           

          ๓. พลฯ เนตร  ขอยุทธกลาง  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๒๒๕๓๒/๒๗  อายุ ๕๘ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จว.บุรีรัมย์  ปัจจุบันพิการขาอ่อนแรงทั้ง ๒ ข้าง อยู่ระหว่างการดำเนินเอกสารเพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน
          เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ หอประชุมอำเภอหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ จว.บุรีรัมย์
          เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
          ๑. พลฯ พร้อม  ผลวัฒน์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๒๔๐๐๘/๑๖ กรณีสงครามอินโดจีน อายุ ๑๐๑ ปี ชราภาพ แขนและขาอ่อนแรง  ณ  บ้านเลขที่ ๑๖/๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกังแอน  อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และมอบผ้าห่มกันหนาว
 


          ๒. พลฯ ฉลวย  ชื่นจันทร์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๘๕๐๙/๒๑  อายุ ๖๔ ปี  อัมพาต แขนและขาอ่อนแรง  ณ  บ้านเลขที่ ๑๐๒/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์

          เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. พร้อมพบปะผู้ว่าจ้าง ประจำจุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท และ ธกส.สาขาอำเภอปราสาท จว.สุรินทร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จว.สุรินทร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอปราสาท จว.สุรินทร์

          เมื่อ ๗ พ.ค.๖๒ นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ประจำจุด ธกส.ประโคนชัย  พร้อมพบปะผู้ว่าจ้าง  ผู้ช่วยจัดการธนาคาร ธกส. และมอบเสื้อยืดให้กับ จนท.รปภ.  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

          เมื่อ ๗ พ.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอปะคำ  อำเภอปะคำ จว.บุรีรัมย์

          เมื่อ ๖ พ.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ณ  บริเวณพิธีด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป้นประธานในพิธี


          เมื่อ ๕ พ.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พิธีบรมราชาภิเษก  ณ  บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี          เมื่อ ๔ พ.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พิธีบรมราชาภิเษก  ณ  วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


          เมื่อ ๓ พ.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกทบทวนวินัยให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะครูฝึกจากโรงเรียนรักษาความปลอดภัย พร้อมบริการตัดผมฟรีให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ  ศาลจังหวัดบุรีรัมย์          เมื่อ ๓  พ.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุด  การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์  และพบปะผู้ว่าจ้าง  นายธนพันธ์  ชำนาญธนา  ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์

          เมื่อ ๑ พ.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกทบทวนวินัยให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  โดยคณะครูฝึกจากโรงเรียนรักษาความปลอดภัย  พร้อมบริการตัดผมฟรีให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ณ  ศาลจังหวัดสุรินทร์

มุมกาแฟและสินค้า OTOP 
ประวัติการจัดตั้ง

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

        ๑.  ที่ตั้ง           

                     สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  ตั้งอยู่ตรงข้ามค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จังหวัดทหารบกสุรินทร์  เลขที่  ๓๔๗  หมู่ที่  ๒๐   ถนนสุรินทร์ - ปราสาท   ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่  ๕  ไร่  ๑  งาน  ๘๐  ตารางวา  บนพื้นที่ราชพัสดุ

               ๒.  ประวัติความเป็น
       ในอดีตทหารผ่านศึกในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  ต้องเดินทางไปรับการสงเคราะห์ที่  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ภาคที่ ๒  ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  ขณะนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก ทหารผ่านศึกได้รับความลำบากในการเดินทาง อผศ.ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของ  ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  จึงได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยงานของ  อผศ.  จากรูปแบบเดิม  และเปล่ีี่ยนชื่อเรียกจาก  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น  " สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ "(ผศ.ส.ร )  มีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นหัวหน้าสำนักงานโดยตำแหน่ง
   
     

     ๓.  พื้นที่ในความรับผิดชอบ

               สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  มีพื้นที่รับผิดชอบ   ๒   จังหวัด  ได้แก่     
                          ๓.๑  จังหวัดสุรินทร์                     มี      ๑๗     อำเภอ
                          ๓.๒  จังหวัดบุรีรัมย์                     มี      ๒๓     อำเภอ