กิจกรรม new


          เมื่อ ๙ ก.ค.๖๒  ผศ.ส.ร. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔  ซึ่งได้รับทุนการศึกษา อผศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ  สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จว.สุรินทร์  โดยมี พล.ต.พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕/หส.ผศ.ส.ร. เป็นประธานในพิธี
          เมื่อ ๙ ก.ค.๖๒  นางสร้อยแสง  จันทร์หอม  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอนาโพธิ์  อำเภอนาโพธิ์  จว.บุรีรัมย์
          เมื่อ ๕ ก.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วย พ.ต.ฐานันดร  พวงมาลา  รรก.สด.อำเภอพนมดงรัก จว.สุรินทร์ และเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอพนมดงรัก  เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกเพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน  จำนวน ๕  ราย  ดังนี้

          ๑. พลฯ สงวน  ตินานพ  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๒๘๕๘๖/๒๒  อายุ ๖๓ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านพนมดิน ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จว.สุรินทร์ ซึ่งป่วยเป็นโรคคาวินสัน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)          ๒. สมาชิก บาน  เที่ยวทอง  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๗๘๐๕๖/๕๓ อายุ ๕๕ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๙ บ้านอุโลก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จว.สุรินทร์ ป่วยเป็นความดันโลหิตสูง, เบาหวาน และโรคไตระยะสุดท้าย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

          ๓. ส.ต.ทองจันทร์  ใยพิมพ์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๒๐๗๕๘/๒๒ อายุ ๖๓ ปี  ภูมิลำเนาเลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๖ บ้านอำปีล ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จว.สุรินทร์  พิการทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหว ใช้ไม้ช่วยพยุงเดิน ขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)          ๔. พลฯ พนม  สัมสมานันท์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้่นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๑๖๐๘๑๘/๒๙ อายุ ๕๖ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านอุโลก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จว.สุรินทร์ พิการทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหว ประสบอุบัติเหตุรถชน ทำให้เป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีผู้ดูแล ขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.
          ๕. พลฯ เอื้อง  สังสมานันท์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๓๐๕๐๒/๒๒ อายุ ๖๓ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านอุโลก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จว.สุรินทร์  พิการทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหว เดินไม่สะดวก ขาอ่อนแรง หัวเข่าเวลาเดินจะชิดกัน  ขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.          เมื่อ ๕ ก.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ หอประชุมอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
          เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๒  นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. ตรวจสอบการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่่อนำไปซ่อมแซมบ้านพักอาศััย ราย พลฯ อรรถพล  นุชนารถ  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๓๓๕๕๑๗/๕๗  บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลสามแสง  อำเภอห้วยราช จว.บุรีรัมย์

          เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๒ นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. ไปตรวจสอบพร้อมรายงานการกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ในงวดงานที่ ๓  ส.ต.สม  ทาวินรัมย์ ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๐๖๕๖๔๙/๒๑  บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จว.บุรีรัมย์
          เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๒ นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. ไปจดทะเบียนจำนองที่ดิน การกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีที่ดินจำนองเป็นประกันหนี้รายละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จำนวน ๒ ราย ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง  และสาขาลำปลายมาศ  จว.บุรีรัมย์  จำนวน ๑ รายสาขากระสัง
สาขาลำปลายมาศ

          เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๒ นางสิริภัทร เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ประจำจุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองใต้ อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์ พร้อมพบปะผู้ว่่าจ้าง ผู้จัดการธนาคาร ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าจ้างประทับใจในการปฏิบัติงาน


          เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๒ นางสิริภัทร เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ประจำจุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองใหม่ อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์ และพบปะผู้่าจ้าง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าจ้่างประทับใจในการปฏิบ้ัติงาน


          เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วยปลัดอำเภอปราสาท  ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกสูงอายุ ราย พลฯ ปัน  ยอดเร็ว  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๐๓๑๙๘๘/๑๖  อายุ ๙๗ ปี ชราภาพ มีฐานะยากจน  ปัจจุบันอยู่กับลูกสาวสองคน ซึ่งลูกสาวพิการทางสมองทั้งคู่  ณ  บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๖  ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ไม้เท้า และผ้าห่มกันหนาว  โดยมีสัสดีอำเภอปราสาท อำนวยความสะดวก

          เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และนางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. ไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่บุตรทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากจน เรียนดีแต่ยากจน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือขอรับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนเสริมการศึกษาลูกผ่านศึก" ราย พลฯ อดิศักดิ์  ศรีอนุช  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ ณ บ้านเลขที่ ๕๒/๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จว.สุรินทร์ และ อส.ทพ.ชัย  พูนมาก  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔  ณ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์  โดยสัสดีอำเภอสังขะอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

          เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และนางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ ราย พลฯ อนุชา  ศิลาจันทร์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๒๒๑๘๒๘/๕๒  อายุ ๓๕ ปี  ซึ่งพิการแขน ขาอ่อนแรงทั้ง ๒ ข้าง และระบบปลายประสาทไม่ดีนัก  ณ  บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว และผ้าห่มกันหนาว โดยมีสัสดีอำเภอสังขะอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
          เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนกองกำลังสุรนารี  ครบรอบปีที่ ๔๑  ณ  ห้องรับรอง บก.กองกำลังสุรนารี อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมี พลตรี กิตติศักดิ์  บุญพระธรรมชัย  ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี  เป็นประธานในพิธี

          เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วยพ.ต.ทรงพล  นพเก้า สัสดีอำเภอท่าตูม  และเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอท่าตูม  เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ ราย ส.ต.ดวน  สร้อยจิตร  บัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๐๐๖๔๑๔๓/๓๓ อายุ ๙๙ ปี  ที่บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)


          เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ และครอบครัวทหารผ่านศึก ที่หอประชุมอำเภอท่าตูม อำเภอท่าตูม จว.สุรินทร์


          เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และนางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร.  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ  ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

          เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็๋นอยู่ของทหารผ่านศึก ที่พิการทุพพลภาพ เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ. จำนวน ๒ ราย ดังนี้

          ๑. พลฯ บุญเลียง  คุณนาม  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๘๐๙๖๖/๒๕  อายุ ๖๐ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๒๖๖ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จว.สุรินทร์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

         ๒. พลฯ วินัย  บุญยงค์ ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๘๓๖๘๖/๒๖ อายุ ๖๐ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๑๔/๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไทร อำเภอกาบเชิง จว.สุรินทร์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)


          เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการ และครอบครัวทหารผ่านศึก  ที่ หอประชุมอำเภอกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จว.สุรินทร์

          เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๒  ผศ.ส.ร. ทำการฝึกทบทวนวินัยให้กับพนักงาน ผศ.ส.ร. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและแบบธรรมเนียมของทหารและฝึกปรับปรุงท่าแสดงความเคารพให้ถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึกจาก ร้อย มทบ.๒๕  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๒ นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพราย พลฯ สมบัติ  บวรรัมย์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๕๒๒๔๒/๔๓  อายุ ๗๑ ปี  ซึ่งพิการแขนขาอ่อนแรงทั้ง ๒ ข้าง เดินไม่ได้  ณ  บ้านเลขที่ ๗๙  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลกระสัง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์  เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และผ้าห่มกันหนาว


          เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๒ นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกฯ ผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย  ดังนี้
          ๑. พลฯ หลอด  แบ่งรัมย์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่  ๔  เลขที่  ๒๗๗๐๔๗/๕๙  อายุ  ๗๑ ชราภาพตามวัย  บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๔ บ้านตะโกราย ตำบลนาบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว  จำนวน  ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และผ้าห่มกันหนาว


          ๒. พลฯ พงษ์  พานแก่น  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๘๔๔๗๙/๕๙ อายุ ๗๖ ปี  บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๕  ตำบลชุมแสง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และผ้าห่มกันหนาว


          เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้แก่ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

          เมื่อ  ๖ มิ.ย.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ จนท.รปภ. ประจำจุด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุรินทร์ และพบปะผู้ว่าจ้าง


          เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร.  ถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ณ  สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

          เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ณ  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี  และมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน  ร่วมพิธี


          เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ  สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมี พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕  เป็นประธานในพิธี
          เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และประชาชน  ณ  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   ประธานในพิธี
          เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๒  ผศ.ส.ร. ร่วมงานวันสถาปนหน่วย ร.๒๓ พัน.๓ ครบรอบปีที่ ๗๙  พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลของหน่วย  ณ  ร.๒๓ พัน.๓  ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  โดยมี พลโท ธัญญา  เกียรดิสาร  แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี

          เมื่อ ๒๒ - ๒๔ พ.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสุรินทร์  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี


          เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๒ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และ นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. ไปจดทะเบียนจำนองที่ดิน  การกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ  โดยมีที่ดินจำนองเป็นประกันหนี้รายละ  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  จำนวน ๓ ราย  ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์  สาขาสตึก จว.บุรีรัมย์


          เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๒  นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และนางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร.  เยียมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
          ๑. พลฯ สุรนัน  ชัญถาวร  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๓๓๑๙๖๖/๕๗ อายุ ๒๘ ปี  ภูมิลำเนาเลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๓  ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จว.สุรินทร์  พิการเป็นอัมพาตนอนติดเตียง พูดไม่ได้ เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  พร้อมมอบผ้าห่ม          ๒. พลฯ วินัย  มโนบาล  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ ป.๒๗๒๔๔/๔๐  อายุ  ๔๕  ปี  ภูมิลำเนาเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธีสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก (มสคท) จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

          เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๒ นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยนเยียนความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ  พลฯ ญาติ  พิมพ์จันทร์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๒๙๕๙๘๒/๔๔  อายุ ๔๐ ปี  บ้านเลขที่ ๓๐๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์  สภาพความพิการอัมพาตทั้งตัว  พร้อมเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และมอบเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) พร้อมมอบผ้าห่ม

          เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๒ นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วย พ.ต.จารุวัฒน์ บาตรโพธิ์  สัสดีอำเภอบัวเชด จว.สุรินทร์  เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ สมาชิก ประสิทธิ์  ศรีบาล  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๒๐๔๗๘/๓๐  อายุ ๗๒ ปี สภาพความพิการขาขวาขาดใต้เข่า จากอุบัติเหตุรถชน  ที่บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๑๕ บ้านกลางสามัคคี ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จว.สุรินทร์  เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเตือนจาก อผศ. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และมอบผ้าห่ม


          เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๒ นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอบัวเชด อำเภอบัวเชด จว.สุรินทร์
          เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๒ นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. พร้อมด้วยเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอจอมพระ  ร่วมงานฌาปนกิจศพ พระภิกษุ พลฯ กิตติศักดิ์ คำสุข ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔  ซึ่งได้บวชเป็นพระและมรณภาพด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว  รวมอายุ ๔๗ ปี  ณ  ป่าช้าสำนักสงฆ์บ้านกระหาด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ โดยมี พ.ต.สุนนน้อย  แสงอนุศาสน์  สัสดีอำเภอจอมพระ  เป็นประธานในพิธี          เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยนเยียนทหารผ่านศึกฯ ในพื้นที่ จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และผ้าห่มกันหนาว  จำนวน ๓ ราย  ดังนี้
          ๑. พลฯ เม็ง  นรินทร์นอก  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๘๘๖๔๕/๒๕  อายุ ๖๐ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จว.บุรีรัมย์  ปัจจุบันป่วยเป็นโรคมะเร็ง
          ๒. พลฯ อำนาจ  คงกำเนิน ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๒๐๐๐๘๒/๔๘  อายุ ๖๙ ปี  ภูมิลำเนาเลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ  จว.บุรีรัมย์  ปัจจุบันพิการอัมพาตครึ่งซีกซ้าย อยู่ระหว่างการดำเนินเอกสารเพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน

           

          ๓. พลฯ เนตร  ขอยุทธกลาง  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๒๒๕๓๒/๒๗  อายุ ๕๘ ปี ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จว.บุรีรัมย์  ปัจจุบันพิการขาอ่อนแรงทั้ง ๒ ข้าง อยู่ระหว่างการดำเนินเอกสารเพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน
          เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ หอประชุมอำเภอหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ จว.บุรีรัมย์
          เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
          ๑. พลฯ พร้อม  ผลวัฒน์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๒๔๐๐๘/๑๖ กรณีสงครามอินโดจีน อายุ ๑๐๑ ปี ชราภาพ แขนและขาอ่อนแรง  ณ  บ้านเลขที่ ๑๖/๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกังแอน  อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และมอบผ้าห่มกันหนาว
 


          ๒. พลฯ ฉลวย  ชื่นจันทร์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๘๕๐๙/๒๑  อายุ ๖๔ ปี  อัมพาต แขนและขาอ่อนแรง  ณ  บ้านเลขที่ ๑๐๒/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์

          เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. พร้อมพบปะผู้ว่าจ้าง ประจำจุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท และ ธกส.สาขาอำเภอปราสาท จว.สุรินทร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จว.สุรินทร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอปราสาท จว.สุรินทร์

          เมื่อ ๗ พ.ค.๖๒ นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ประจำจุด ธกส.ประโคนชัย  พร้อมพบปะผู้ว่าจ้าง  ผู้ช่วยจัดการธนาคาร ธกส. และมอบเสื้อยืดให้กับ จนท.รปภ.  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

          เมื่อ ๗ พ.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอปะคำ  อำเภอปะคำ จว.บุรีรัมย์

          เมื่อ ๖ พ.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ณ  บริเวณพิธีด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป้นประธานในพิธี


          เมื่อ ๕ พ.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พิธีบรมราชาภิเษก  ณ  บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี          เมื่อ ๔ พ.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พิธีบรมราชาภิเษก  ณ  วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


          เมื่อ ๓ พ.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกทบทวนวินัยให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะครูฝึกจากโรงเรียนรักษาความปลอดภัย พร้อมบริการตัดผมฟรีให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ  ศาลจังหวัดบุรีรัมย์          เมื่อ ๓  พ.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุด  การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์  และพบปะผู้ว่าจ้าง  นายธนพันธ์  ชำนาญธนา  ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์

          เมื่อ ๑ พ.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกทบทวนวินัยให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  โดยคณะครูฝึกจากโรงเรียนรักษาความปลอดภัย  พร้อมบริการตัดผมฟรีให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ณ  ศาลจังหวัดสุรินทร์

มุมกาแฟและสินค้า OTOP 
ประวัติการจัดตั้ง

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

        ๑.  ที่ตั้ง           

                     สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  ตั้งอยู่ตรงข้ามค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จังหวัดทหารบกสุรินทร์  เลขที่  ๓๔๗  หมู่ที่  ๒๐   ถนนสุรินทร์ - ปราสาท   ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่  ๕  ไร่  ๑  งาน  ๘๐  ตารางวา  บนพื้นที่ราชพัสดุ

               ๒.  ประวัติความเป็น
       ในอดีตทหารผ่านศึกในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  ต้องเดินทางไปรับการสงเคราะห์ที่  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ภาคที่ ๒  ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  ขณะนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก ทหารผ่านศึกได้รับความลำบากในการเดินทาง อผศ.ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของ  ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  จึงได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยงานของ  อผศ.  จากรูปแบบเดิม  และเปล่ีี่ยนชื่อเรียกจาก  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น  " สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ "(ผศ.ส.ร )  มีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นหัวหน้าสำนักงานโดยตำแหน่ง
   
     

     ๓.  พื้นที่ในความรับผิดชอบ

               สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  มีพื้นที่รับผิดชอบ   ๒   จังหวัด  ได้แก่     
                          ๓.๑  จังหวัดสุรินทร์                     มี      ๑๗     อำเภอ
                          ๓.๒  จังหวัดบุรีรัมย์                     มี      ๒๓     อำเภอ