งานสงเคราะห์

หลักฐานประการขอมีบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก
-  สำเนาสมุดกองหนุน (สด.8)
-  สำเนาคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดท้าย
-  สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่
-  สำเนาคำสั่งพ้นหน้าที่
-  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ
-  สำเนาราชกิจจานุเบกษา
-  หนังสือรับรองพื้นที่ปฏิบัติงาน  กรณีปฏิบัติหน้าที่  ไม่ถึง 8 เดือน
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  รูปถ่าย  ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  3  รูป

หลักฐานขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก    ใช้หลักฐานการเปลี่ยนบัตรต่อไปนี้
1.  สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ฯ
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ไม่หมดอายุ)
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน
4.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  จำนวน  3  รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  ใส่สูทผูกเนคไท)

กรณีเปลี่ยนบัตร ฯ    ให้ผู้ถือบัตรประจำตัวยื่นคำร้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ก่อนล่วงหน้า 90 วัน  ดังนี้
    1.  บัตรเดิมหมดอายุ  หรือชำรุด  ใช้หลักฐานบัตรเดิม
    2.  บัตรสูญหาย  ใช้หลักฐานสำเนาเอกสารแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    3.  เปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล  ใช้หลักฐานสำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3)  เปลี่ยนชื่อ
สกุล (ช.2)  หรือหนังสือรับรองจากฝ่ายปกครอง  ซึ่งทางอำเภอออกให้
    4.  เปลี่ยนคำนำหน้านาม  หรือเปลี่ยนยศ  ใช้สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ
หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษา  เรื่องพระราชทานยศ  หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ  (กรณีเปลี่ยนยศ)
    5.  ขอเลื่อนชั้นบัตร  ใช้หลักฐานสำเนาราชกิจจานุเบกษา  การได้รับพระราชทานเหรียญใน
ราชการสงคราม,  สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่และคำสั่งพ้นหน้าที่

การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล
         การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล ให้แก่บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชัั้นบัตร
  และ บัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกขั้นที่ 1  (เว้นแต่บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว)  ครอบครัวละปีละไม่เกิน 3,500.-  บาท  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

         หลักฐานในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
         -  บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร
         -  ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
         กรณีเบิกให้ครอบครัว   ต้องนำหลักฐานเพิ่มเติม  ดังนี้
          1.  มารดา  ใช้ทะเบียนบ้านของทหารผ่านศึก และมารดา
          2.  บิดา   ใช้ทะเบียนสมรสของบิดา มารดา,  ทะเบียนบ้านทหารผ่านศึก และบิดา
          3.  ภรรยา  ใช้ทะเบียนสมรสของทหารผ่านศึก  และสำเนาทะเบียนบ้านภรรยา
          4.  บุตร  ใช้ทะเบียนสมรสของทหารผ่านศึก และภรรยา  พร้อมสูติบัติบุตร หรือสำเนา
ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร

การสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด
           ให้แก่ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร  และบัตรประจำตัวครอบครัว
ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1  (เว้นแต่บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว)  ให้ได้รับการสงเคราะห์จ่ายเพียงครั้ง
เดียวคนละ  10,000.-  บาท   ต้องยื่นคำร้องภายในระยะเวลา 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรถึงแก่ความตาย

            หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอรับการสงเคราะห์
            -  บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตร ตัวจริงพร้อมสำเนา
            -  ใบมรณบัตร ตัวจริงพร้อมสำเนา
            -  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตที่มีตราประทับคำว่าตาย และของผู้รับการสงเคราะห์
            -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับการสงเคราะห์พร้อมตัวจริง
            -  สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีภรรยามารับการสงเคราะห์)
            -  หนังสือรับรองเป็นผู้จัดการศพ  (กรณีทายาทหรือผู้จัดการศพมาขอรับการสงเคราะห์)

การสงเคราะห์ด้านการศึกษา
   
       1.  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ 2,3 และ 4  จะได้รับการสงเคราะห์การศึกษาจนจบ
ระดับปริญญาตรี  โดยจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าเล่าเรียน  และอื่น ๆ  คนละไม่เกิน  12,000.- บาท  แบ่งจ่ายเป็นรายปี ปีละไม่เกิน 3,000.- บาท
        2.  การศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรไม่เกิน 14  เดือน  ในสถานศึกษาของทางราชการและ
เอกชนตามที อผศ. เห็นสมควร  รายละไม่เกิน  2,400.- บาท
        3.  ภรรยาและบุตร  (บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  จะได้รับการสงเคราะห์การศึกษาวิชาชีพ
ระยะสั้นหลักสูตรไม่เกิน 14  เดือน  ในสถานศึกษาที่  อผศ.เห็นสมควร  ครอบครัวละไม่เกิน  1,200.-  บาท
        4.  ทุนการศึกษา  ให้การสงเคราะห์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการ
บัตรชั้นที่ 2,3 และ 4  ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  เพื่อการศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจนจบปริญญาตรีในประเทศ  ในวงเงินทุนละ  10,000.- บาท
ต่อปีการศึกษา  ทั้งนี้โดยการสอบแข่งขัน
         หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา
          -  สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ
          -  สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครสอบ
          -  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ในกรณีที่ชื่อหรือสกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่ใช้ประกอบ
              การสมัคร
          -  สำเนาใบสำคัญการสมรส
          -  สำเนาบัตรประชาชน (ของตัวทหาร, ภรรยา  และบุตร ที่สอบชิงทุน)
          -  สำเนาทะเบียนบ้าน (ของตัวทหาร, ภรรยา  และบุตร ที่สอบชิงทุน)
          -  ใบรับรองแพทย์  จากสถานพยาบาลของทางรัฐ
          -  รูปถ่าย ของผู้สมัครสอบชิงทุน ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
          -  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  (กสก.2) คลิก
          -  หนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติ (กสก.7) คลิก
               
การสงเคราะห์ค่าประสบภัยพิบัติ
            ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร  และครอบครัวทหารผ่านศึก
บัตรชั้นที่ 1  (เว้นแต่บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว)  จะได้รับการสงเคราะห์ ดังนี้
            1.  ที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ   ผู้รับการสงเคราะห์ต้องเป็นเจ้าบ้าน  ถ้าได้รับความเสียหาย
บางส่วน  จะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริงแต่ไม่เกิน  5,000.-  บาท  ถ้าเสียหายทั้งหลัง
จะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง  แต่ไม่เกิน  10,000.-  บาท
            2.  พืชผลทางการเกษตร  สัตว์เลี้ยง  อาคารสถานที่หรือเครื่องมือสำหรับประกอบอาชีพ
                 ตามที่ อผศ. กำหนด ผู้รับการสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของที่ดิน  หรือมี
สัญญาเช่าที่ดิน  ในการประกอบอาชีพ  จะได้รับการสงเคราะห์เท่าท่เสียหายจริง รายละไม่เกิน
2,000.- บาท

การฌาปนกิจสงเคราะห์
             หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก
             1.  ผู้สมัคร
                  -  สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก
                  -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                  -  สำเนาทะเบียนบ้าน
                  -  สำเนาทะเบียนสมรส
                  -  สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) /  ธนาคารกรุงไทย /  ธนาคาร
                      เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)
                  -  สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
                  -  ใบรับรองแพทย์  จากสถานพยาบาลของทางรัฐ
              2.  ผู้รับเงินสงเคราะห์  1  คน
                   -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                   -  สำเนาทะเบียนบ้าน
                   -  สำเนาสูติบัตร  (บุตรที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน)
                   -  สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

1 ความคิดเห็น: