งานสงเคราะห์ด้านสินเชื่อ             
           เมื่อ ๑๔  ส.ค.๕๘   นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร.ไปดำเนินการจดจำนองที่ดินของทหารผ่านศึกที่กู้ยืมสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ(การเกษตร) ณ นักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
   


          เมื่อ ๑๙  ส.ค.๕๘   นางพิราวรรณ   สังเกตุ รอง ผศ.ส.ร. และนางสาวยุพาพิน สายศรีแก้ว  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. ไปตรวจสอบการกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ จำนวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐.- (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร ของ อส.ทพ.บัวพันธ์   ปุกกลาง  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑เลขที่  ๐๐๐๓๓๓๘/๓๑  ณ บ้านเลขที่ ๑๖  หมู่ ๔  ตำบลจันทร์ทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด  จว.บุรีรัมย์
         


          
          เมื่อ  ๑๙  ส.ค.๕๘   นางพิราวรรณ   สังเกตุ รอง ผศ.ส.ร. และนางสาวยุพาพิน สายศรีแก้ว  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. ไปตรวจสอบการกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ จำนวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐.- (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพทำไร่อ้อย  ของ   นายเตล็ด  สายเสมา   ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ เลขที่  ๐๐๐๔๑๔๗/๕๗  ณ บ้านเลขที่ ๑๘๔  หมู่ ๒  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด  จว.บุรีรัมย์


 กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการสงเคราะห์
        สินเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์  เป็นการสงเคราะห์เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน  เพื่อนำไปซ่อมแซมต่อเติม หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย  ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร  และครอบครัวทหารผ่านศึก  บัตรชั้นที่ ๑  ( ยกเว้นทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑  ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ )  ที่มีความเดือดร้อนจำเป็นต้องซ่อมแซม ต่อเติม หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย  โดยให้การสงเคราะห์ตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารผ่านศึกนอกประจำการ (ฉบับที่ ๗๓)  พ.ศ.๒๕๕๖  และระเบียบ  อผศ. ว่าด้วยการสงเคราะห์  พ.ศ.๒๕๓๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๔)  พ.ศ.๒๕๕๖
     หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน
     ๑.  ผู้มีสิทธิกู้  คือ  ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร  และครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑  (ยกเว้นทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ ๑  ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ)
        ๒.  วัตถุประสงค์  เพื่อนำไปซ่อมแซม  ต่อเติม  หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย  ของผู้รับการสงเคราะห์
        ๓.  กำหนดวงเงินให้กู้ยืมรายละไม่เกิน  ๔๐๐,๐๐๐.- บาท  โดยพิจารณาให้กู้ยืมตามความจำเป็นแต่ไม่เกินราคาประเมินที่ดินปานกลางของทางราชการ  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่  อผศ. กำหนด
        ๔.  ระยะเวลากู้ยืมเงินไม่เกิน  ๖  ปี    จะต้องผ่อนชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน  หรือรายงวด
        ๕.  อายุของผู้ขอรับการสงเคราะห์กู้ยืมเงิน  เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกิน  ๗๕ ปี
        ๖.  ดอกเบี้ย เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  ๓  ต่อปี
        ๗.  ผู้กู้ต้องนำที่ดินท่ีี่จะปลูกสร้างบ้าน  หรือที่ดินพร้อมบ้านที่จะทำการซ่อมแซมหรือต่อเติม  หรือที่ดินแปลงอื่นมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ไว้กับ  อผศ.  และต้องแนบราคาประเมินปานกลางของทางราชการด้วย
     เอกสารประกอบคำร้องขอกู้ยืมเงิน
     ๑.  สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการของผู้กู้  และสำเนาบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก  บัตรชั้นที่ ๑
        ๒.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้  ซึ่่งเป็นเจ้าบ้านหลังที่จะซ่อมแซม  ต่อเติม  หรือปลูกสร้าง (กรณีมีคู่สมรสให้แนบทะเบียนบ้านที่มีชื่อคู่สมรสด้วย)
        ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
        ๔.  สำเนาใบสำคัญการสมรส  หรือทะเบียนสมรส
        ๕.  สำเนาใบสำคัญการหย่า  หรือทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
        ๖.  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันของทหาร ฯ (ผู้กู้)  หรือคู่สมรส (กรณีชื่อตัว ชื่อสกุลไม่ตรงกัน)
        ๗.  โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓, น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.)
        ๘.  หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของสำนักงานที่ดินที่จะนำมาจดทะเบียนจำนอง
        ๙.  รายการประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  ต่อเติม  หรือปลูกสร้างบ้านพักอาศัย
        ๑๐. แบบแปลนหรือรูปแบบรายละเอียด พร้อมภาพถ่ายในส่วนที่จะซ่อมแซม ต่อเติม หรือปลูกสร้างบ้านพักอาศัย  พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
        ๑๑.  ใบอนุญาตจากทางราชการให้มีการปลูกสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
        ๑๒.  รูปถ่ายบ้านบริเวณที่จะซ่อมแซม ต่อเติม หรือปลูกสร้าง ซึ่งต้องมีตัวผู้กู้และเจ้าหน้าที่ปรากฏอยู่ด้วย
        ๑๓.  บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่  อผศ. กำหนด  ของผู้กู้        

๑  ท.(บัตรชั้นที่๑)
        หลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ  โดยมีเงินบำนาญเป็นประกัน  วงเงินกู้ไม่เกิน   ๗๐,๐๐๐.- บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
        กรณีผู้กู้  เป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ ๑   (ดอกเบี้ย  ๒ %  ต่อปี)
เอกสารผู้กู้  
๑.  สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ (ไม่หมดอายุ)   ๓  ชุด
๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองและคู่สมรส (ไม่หมดอายุ)  ๒  ชุด
๓.  สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส                   ๒  ชุด
๔.  สำเนาทะเบียนสมรส                                                     ๒  ชุด
๕.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน)   ๓  ชุด
      - ถ่ายสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อตนเองและเลขที่บัญชี (รายละเอียดการฝาก - ถอน  ย้อนหลัง ๓ เดือน)
๖.  หนังสือรับรองการมีเงินบำนาญ (ถ้ามี)
๗.  เอกสารอื่น  เช่น  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส, สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
๘.  อากรแสตมป์ใช้  ๕  บาท  ต่อวงเงินกู้  ๑๐,๐๐๐.-  บาท

     
บัตรชั้น  ๒,๓,๔  และ ๑ ค.
      หลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ  โดยมีเงินบำนาญเป็นประกัน  วงเงินกู้ไม่เกิน ๗๐,๐๐๐.- บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ผ่อนชำระไม่เกิน  ๑๒  เดือน
      กรณีผู้กู้  เป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ ๒,๓,๔  และ  ๑ ค.  (ดอกเบี้ย  ๓ %  ต่อปี)
เอกสารผู้กู้
๑.  สำเนาบัตรประจำตัวครอบครัว, ทหารผ่านศึกนอกประจำการ (ไม่หมดอายุ)    ๓  แผ่น
๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองและคู่สมรส (ไม่หมดอายุ)                ๒  แผ่น
๓.  สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส                                                            ๒  แผ่น
๔.  สำเนาทะเบียนสมรถ (ถ้าผู้กู้เป็นครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑  ไม่ต้องใช้)  ๒  แผ่น
๕.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  (ปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน)    ๓  แผ่น
      - ถ่ายสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อตนเองและเลขที่บัญชี   (รายละเอียดการฝาก-ถอน ย้อนหลัง ๓ เดือน)
๖.  เอกสารอื่น  เช่น  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส, สำเนาทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
๗.  อากรแสตมป์
      ๗.๑  อากรแสตมป์  ๕  บาท  ต่อวงเงินกู้  ๑๐,๐๐๐.-บาท  เช่น  กู้  ๗๐,๐๐๐.-  บาท  ต้องติดอากรแสตมป์  ๓๕.- บาท
      ๗.๒  ดวงละ  ๕  บาท  ๒  ดวง  ๑๐.-บาท  (ติดสัญญาค้ำประกัน)
เอกสารผู้ค้ำประกัน  อย่างละ  ๒  ชุด
๑.  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (ประจำระดับ ๓ ขึ้นไปหรือสัญญาบัตร)  หรือข้าราชการบำนาญฯ
๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส (ไม่หมดอายุ)
๓.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำและคู่สมรส
๔.  สำเนาทะเบียนสมรส
๕.  เอกสารอื่น  เช่น  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส, สำเนาทะเบียนหย่า(ถ้ามี)

                                                                          

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
โดยมีที่ดินจำนองประกันหนี้

           กรณีที่ดินเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส (อย่างละ ๒ ชุด)
๑.  สำเนาบัตรทหารผ่านศึกฯ  (ไม่หมดอายุ)
๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้ , คู่สมรส (ไม่หมดอายุ)
๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ , คู่สมรส
๔.  สำเนาทะเบียนสมรส
๕.  เอกสารสิทธิที่ดินฉบับจริง เช่นโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก.)
      โดย
      ๕.๑  ด้านหลังโฉนดที่ดินต้องไม่ติดจำนอง ไม่อยู่ระหย่างการจัดการมรดก ไม่มีประทับแดง       ห้ามโอน ห้ามขาย ภายใน ๕ ปี, ๑๐ ปี หรือ  เป็นชื่อของผู้เสียชีวิต
      ๕.๒  ไม่เป็น  ส.ป.ก.  ไม่เป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
      ๕.๓  ที่ดิน  ต้องมีเนื้อที่ตั้งแต่  ๕  ไร่ขึ้นไป
      ๕.๔  ถ่ายสำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ขนาดเท่าฉบับจริง
๖.  กำหนดวงเงินกู้ยืมไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคาประเมินที่ดิน แต่ไม่เกินรายละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
      (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๗.  เขียนแผนที่จากถนนสายหลักถึงโฉนดที่ดิน (ที่นำมาเป็นประกัน) พร้อมชื่อ - สกุล ที่ข้างเคียง

.................................................

หมายเหตุ
       ๑.  หากมีข้อสังสัยกรุณาโทรสอบถาม  พนักงานสินเชื่อ  ก่อนที่จะมาติดต่อท่ี่สำนักงาน ฯ  เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาติดต่อหลายครั้ง
       ๒.  ดอกเบี้ยร้อยละ ๓ บาทต่อปี  สัญญากู้  ๕ ปี  ชำระหนี้ปีละหนึ่งครั้ง หลังจากที่ได้รับเงินไปแล้ว


                                                                               
เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ

      โดยมีที่ดินจำนองประกันหนี้

กรณีที่ดินเป็นของบุคคลอื่น  (อย่างละ ๒ ชุด)
๑.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดินและคู่สมรส (ไม่หมดอายุ)
๒.  สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดินและคู่สมรส
๓.  สำเนาทะเบียนสมรสของเจ้าของที่ดิน
๔.  เอกสารสิทธิที่ดิน ฉบับจริง เช่น โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก.) โดย
      ๔.๑  ด้านหลังโฉนดที่ดินต้องไม่ติดจำนอง  ไม่อยู่ระหว่างการจัดการมรดก,  ไม่มีประทับแดง ห้ามโอน, ห้ามขาย  ภายใน ๕ ปี, ๑๐ ปี  หรือ เป็นชื่อของผู้เสียชีวิต
      ๔.๒  ไม่เป็น ส.ป.ก.  ไม่เป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
      ๔.๓  ที่ดิน  ต้องมีเนื้อที่ตั้งแต่  ๕  ไร่ขึ้นไป
      ๔.๔  ถ่ายสำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ขนาดเท่าฉบับจริง
๕.  กำหนดวงเงินกู้ยืมไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคาประเมินที่ดิน  แต่ไม่เกินรายละ  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๖.  เขียนแผนที่จากถนนสายหลักถึงโฉนดที่ดิน (ที่นำมาเป็นประกัน) พร้อมชื่อ - สกุล ที่ข้างเคียง
เอกสารผู้กู้และคู่สมรส (อย่างละ ๒ ชุด)
๑.  สำเนาบัตรทหารผ่านศึกฯ (ไม่หมดอายุ)
๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้, คู่สมรส (ไม่หมดอายุ)
๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้, คู่สมรส
๔.  สำเนาทะเบียนสมรส


................................................

หมายเหตุ
                ๑.  หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถาม  พนักงานสินเชื่อ ก่อนที่จะมาติดต่อที่สำนักงาน ฯ  เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาติดต่อหลายครั้ง
                ๒.  ดอกเบี้ยร้อยละ ๓  บาทต่อปี  สัญญากู้  ๕ ปี  ชำระหนี้ปีละหนึ่งครั้ง หลังจากที่ได้รับเงินไปแล้ว


๑  ท.(บัตรชั้นที่ ๑)

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องขอกู้ยืมเงิน

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพ่ิ่มเติม  ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  (ไม่มีดอกเบี้ย)
                                         

๑.  สำเนาบัตรทหารผ่านศึกฯ (ไม่หมดอายุ)                                             ๒  แผ่น
๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้, คู่สมรส, บุตร (ไม่หมดอายุ)    ๒  แผ่น
๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้, คู่สมรส, บุตร                                                  ๒  แผ่น
๔.  สำเนาทะเบียนสมรส                                                                                  ๒  แผ่น
๕.  สำเนาโฉนดที่ดิน (เป็นบ้านที่ต้องการต่อเติม/ซ่อมแซม/ปลูกสร้าง    ๒  แผ่น (หน้าหลังเท่าฉบับจริง)
๖.  แบบแปลนบ้านพักอาศัยที่ต้องการต่อเติม/ซ่อมแซม/ปลูกสร้าง            ๒  แผ่น
      (ให้เขียนมาคราว ๆ  ว่าต้องการทำแบบไหน, อย่างไร)
๗.  รูปถ่ายบ้านพักอาศัยที่ต้องการต่อเติม/ซ่อมแซม/ปลูกสร้าง          ๖-๘  ภาพ
      (ให้เห็นภาพโดยรวมและจุดที่ต้องการต่อเติม/ซ่อมแซม/ปลูกสร้าง)
๘.  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการต่อเติม/ซ่อมแซม/ปลูกสร้าง

หมายเหตุ  ๑.  ทหารผ่านศึกฯ ต้องกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน(ครั้งแรก)  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  ถึงจะได้สิทธิการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพิ่มเติม
                  ๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าบ้าน  ไม่ใช่  ผู้พักอาศัย
                  ๓.  หากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้  อบต.  รับรองการอยู่อาศัย  ว่าได้อยู่อาศัยมาแล้วเป็นเวลาเท่าใด  พร้อมแนบสำเนาบัตร  อบต.  (ผู้ที่รับรองและรับรองสำเนาถูกต้อง)
                  ๔.  หากเป็นโฉนดที่ดินผู้อื่นต้องมีเอกสารยินยอมเจ้าของที่ดิน  พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                  ๕.  หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถาม  พนักงานสินเชื่อ  ก่อนจะมาติดต่อที่สำนักงาน ฯ  เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาติดต่อหลายครั้ง

                                                                                 
๑  ท.(บัตรชั้นที่๑)

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องขอกู้ยืมเงิน
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน  ไม่เกิน  ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่มีดอกเบี้ย)


....................................................

๑.  สำเนาบัตรทหารผ่านศึกฯ  (ไม่หมดอายุ)                                                           ๒  แผ่น
๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้, คู่สมรส, บุตรที่บรรลุนิติภาวะไม่หมดอายุ)  ๒ แผ่น
๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้, คู่สมรส, บุตร                                                                ๒ แผ่น
๔.  สำเนาทะเบียนสมรส (ผู้กู้)                                                                                     ๒ แผ่น
๕.  สำเนาโฉนดที่ดิน (ที่ต้องการซื้อ ขาย)                                                               ๒ แผ่น (หน้าหลังเท่าฉบับจริง)
๖.  ใบรับรองราคาประเมินที่ดิน(ฉบับจริง)  พร้อมสำเนา                                        ๒ แผ่น
๗.  หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย (ไม่ต้องลงยอดเงินมัดจัดลงแต่ยอดที่ขอกู้)
๘.  สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของโฉนดที่ดิน                                                             ๒  แผ่น
๙.  สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของโฉนดที่ดิน                                                                ๒ แผ่น
๑๐.  แผนที่ทางไปกลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อขาย
๑๑.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  (ปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน)  ๓  แผ่น
        - ถ่ายสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อตนเองและเลขที่บัญชี  (รายละเอียดการฝาก -ถอน ย้อนหลัง ๓ เดือน)

หมายเหตุ
           ๑.  หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถาม  พนักงานสินเชื่อ ก่อนที่จะมาติดต่อที่สำนักงานฯ  เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาติดต่อหลายครั้ง
           ๒.  หลักทรัพย์ที่ขอกู้ต้องมีถนนเข้าออกไม่เป็นที่ตาบอด

๑  ท.(บัตรชั้นที่ ๑)
เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนบริจาค  ประเภทที่ ๑
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีเงินเลี้ยงชีพรายเดือน หรือเบี้ยหวัด บำนาญเป็นประกัน
.........................
๑.  สำเนาลบัตรทหารผ่านศึกฯ (ไม่หมดอายุ)                                               ๒  แผ่น
๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ผู้กู้, คู่สมรส (ไม่หมดอายุ)                  ๒  แผ่น
๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้, คู่สมรส                                                                ๒  แผ่น
๔.  สำเนาทะเบียนสมรส                                                                                    ๒  แผ่น

หมายเหตุ  

               ๑.  หากเปลี่ยนชื่อ, สกุล, หย่า  ให้แนบด้วย
               ๒.  หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถาม  พนักงานสินเชื่อ  ก่อนที่จะมาติดต่อที่สำนักงาน ฯ  เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวาลามาติดต่อหลายครั้ง

                                                                                 ..................................................................................................................................................................๑  ค.(บัตรครอบครัวทหารผ่านศึก)

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนบริจาค  ประเภทที่ ๔
ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีเงินเบี้ยหวัด บำนาญฯ เป็นประกัน
.........................................

๑.  สำเนาบัตรทหารผ่านศึก ฯ (ไม่หมดอายุ)                                      ๒  แผ่น
๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้, คู่สมรส (ไม่หมดอายุ)        ๒  แผ่น
๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้                                                                     ๒  แผ่น
๔.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                 ๒  ชุด
      หน้าที่มีเลขที่บัญชี  และหน้าที่มีเงินบำนาญเข้า
      (ย้อนหลังที่มีเงินบำนาญฯ เข้า ๓  เดือน)
หมายเหตุ
      ๑.  หากเปลี่ยนชื่อ, สกุล, หย่า  ให้แนบด้วย
      ๒.  หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถาม  พนักงานสินเชื่อ  ก่อนที่จะมาติดต่อที่สำนักงานฯ  เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาติดต่อหลายครั่ง

                                                                      
๑  ท.(บัตรชั้นที่๑)
เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องขอกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ  โดยมีเงินเบี้ยหวัด บำนาญฯ หรือเงินเลี้ยงชีพรายเดือน  เป็นประกัน  วงเงินไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

.........................................


๑.  สำเนาบัตรทหารผ่านศึกฯ  (ไม่หมดอายุ)                                           ๒  แผ่น
๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ผู้กู้, คู่สมรส, บุตร (ไม่หมดอายุ)  ๒  แผ่น
๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้, คู่สมรส, บุตร                                               ๒  แผ่น
๔.  สำเนาทะเบียนสมรส                                                                           ๒  แผ่น
๕.  สำเนาโฉนดที่ดิน  แปลงที่จะต่อเติม/ซ่อมแซม/ปลูกสร้าง/ทำการเกษตร   ๒ แผ่น(หน้าหลังเท่าฉบับจริง)
๖.  แบบแปลนบ้านพักอาศัยที่ต้องการต่อเติม/ซ่อมแซม/ปลูกสร้าง/ทำการเกษตร    ๒ แผ่น
(ให้เขียนมาคราว ๆ ว่าต้องการทำแบบไหน, อย่างไร)
๗.  รูปถ่ายที่ต้องการจะต่อเติม/ซ่อมแซม/ปลูกสร้าง/ทำการเกษตร                       ๔-๖ ภาพ
(ให้เห็นภาพโดยรวมมีผู้ขอกู้ยืมอยู่ในภาพทุกรูป)
๘.  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการต่อเติม/ซ่อมแซม/ปลูกสร้าง/ทำการเกษตร
๙.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                                            ๒ ชุด
      หน้าที่มีเลขที่บัญชี และหน้าที่มีเงินบำนาญเข้า

หมายเหตุ
               ๑.  หากเปลี่ยนชื่อ, สกุล, หย่า  ให้แนบด้วย
               ๒.  หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถาม  พนักงานสินเชื่อ ก่อนที่จะมาติดต่อที่สำนักงานฯ        เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาติดต่อหลายครั้ง
               ๓.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)   ๒  ชุด  หน้าที่มีเลขที่บัญชี  และหน้าที่มีเงินบำนาญเข้า (กรณรีเงินเลี้ยงชีพฯ  ไม่พอหักหนี้)

                                                                            ติดต่อพนักงานสินเชื่อ
                                                                            สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์
                                                                            โทร ๐๔๔๕๑๓๘๓๕, ๐๘๖๔๖๕๗๙๕๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น