เงินช่วยเหลือ บัตร ๒,๓ และ ๔

เงินช่วยเหลือรายเดือนทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ ๒ บัตรชั้นที่ ๓ บัตรชั้นที่ ๔พลฯพนม  แซกรัมย์ (ท่อนล่างช่วงขาอ่อนแรง) บัตรชั้นทีี่ ๔ เลขที่ ๐๐๖๐๔๐๗/๑๙


อส.ทพ.วิเชียร  จันทวี (เส้นเลือดในสมองตีบ) บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๑๕๗๖๐๔/๓๕สมาชิก เปลียว ปรีชากูล(พิการด้านการเลื่อนไหว) บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๐๘๗๒๕/๒๓

พลฯสังวอน ปานทอง(พิการด้านการเคลื่อนไหว)บัตรชั้นที่ ๔ ป. เลขที่ ๐๐๔๔๐๘๑/๑๓

พลฯทองคำ  คงตะเคียน(พิการด้านการเคลื่อนไหว)บัตรชั้นที่ ๔ป. เลขที่ ๐๑๙๙๓๗๐/๓๑


          ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๒ บัตรชั้นที่ ๓ บัตรชั้นที่ ๔  ที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ (ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้บัตรชั้นที่ ๑)  หรือพิการทุพพลภาพหรือพิการจนเป็นอุปสรรคสำคัญในการประกอบอาชีพจากเหตุอื่น อัตคัดขัดสน ขาดผู้อุปการะ  จะได้รับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน เดือนละไม่เกิน ๔,๐๐๐.-บาท

เอกสารหลักฐานการขอรับการสงเคราะห์
-  คำร้องแบบ อผศ.
-  สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ฯ บัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔ พร้อมฉบับจริง
-  สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
-  ใบความเห็นแพทย์จากโรงพยาบาลของทางราชการ  และ/หรือใบสำคัญความเห็นแพทย์จาก รพ.ผศ.      ว่ามีความพิการทุพพลภาพหรือพิการ
-  หนังสือรับรองการอัตคัดขัดสน  ขาดผู้อุปการะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือนักสังคมสงเคราะห์          หรือรายงานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์ประเภทนี้
-  สำหรับผฝุ้พิการจากการปฏิบัติหน้าที่  ต้องแนบหลักฐานการรับเงินบำนาญพิเศษจากทางราชการหรือหลักฐานการรับเงินตอบแทนจากทางราชการ  ใบสำคัญความเห็นแพทย์หรือใบสำคัญสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือมีโรคไม่สามารถรับราชการทหารได้ (แบบ สด.๖) ซึ่งมีแพทย์ ๓ คน รับรองให้มีกรรมการคณะหนึ่งที่มีแพทย์ รพ.ผศ.  ร่วมอยู่ด้วย  มีหน้าที่พิจารณาให้การสงเคราะห์และเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อสั่งการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น