กิจกรรม new
กำลังพล ผศ.ส.ร.          เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ติดตามทวงหนี้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ พลฯ บุญยิ่ง  คันทะลัย  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๗๑๒๔/๒๑  ที่บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๕  ตำบลเบิด  อำเภอรัตนบุรี  จว.สุรินทร์
          เมื่อ ๑๔  มี.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึก จำนวน ๒ ราย  ได้แก่

          ๑. พลฯ วีระ  มหานาม  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๓๒๔๐๙/๒๒  อา่ยุ ๖๓ ปี  ภูมิลำเนาเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑  ตำบลหนองเทพ  อำเภอโนนนารายณ์  จว.สุรินทร์  สภาพความพิการจิตเวช  เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท          ๒. พลฯ สิงห์  กิ่งมาลา ทหารผ่านศึกฯ สงครามมหาเอเซียบูรพา  อายุ ๙๗ ปี บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๕๑๓๑๐/๑๘  ภูมิลำเนาเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๖  ตำบลหนองบัวบาน  อำเภอรัตนบุรี  จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท  
          เมื่อ ๑๔  มี.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี  จว.สุรินทร์

          เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ  ที่พิการทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้และมีฐานะยากจน  เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  จำนวน ๒ ราย

          ๑. พลฯ ผาย  เกษรชื่น  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๕๑๐๓๖/๒๔  อายุ ๗๑ ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๘๒/๒ หมู่ที่ ๗  ตำบลนารุ่ง  อำเภอศีขรภูมิ  จว.สุรินทร์  สภาพความพิการทางการเคลื่อนไหว  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท          ๒.  พลฯ บุญมา  วงเวียน  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๐๗๕๐๕/๒๖  อายุ ๕๙ ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๖  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์  จว.สุรินทร์  สภาพความพิการทางการเคลื่อนไหว และพิการหูตึง  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท

          เมื่อ  ๑๒ มี.ค.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก และครอบครอบทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอศรีณรงค์ อำเภอศรีณรงค์  จว.สุรินทร์

          เมื่อ  ๗  มี.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของ ส.ต. สมชาย  บุญท่วม  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๔๑๕๕๗/๒๘  อายุ ๕๖ ปี  อยู่บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๑  ตำบลหมื่นศรี  อำเภอสำโรงทาบ  จว.สุรินทร์  พิการทางสายตา  ตาบอดข้างขวา  เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั่้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

          เมื่อ  ๗ มี.ค.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จว.สุรินทร์


          เมื่อ  ๒๖ ก.พ.๖๒  นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. รับจดทะเบียนจำนองที่ดินสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ  ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์  สาขาปราสาท  จำนวน ๔ ราย
          ๑. มญ.พิทยา  ห้าวเหิม  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่๑๒๔๙๔๔/๓๐  บ้านเลขที่ ๑๑๖/๑  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปราสาททนง  อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์
          ๒. พลฯ เพ็ชร  เปรื่่องวิชา  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๐๗๔๙๖/๒๖ บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกังแอน  อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์
          ๓. นางสาวประทุมศรี  สมดอก  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๗๑๔๓๓/๓๘ บ้านเลขที่ ๒๙๕ หมู่ที่ ๑๘  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จว.สุรินทร์
          ๔. พลฯ เสริฐ  ยืนยง ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๐๐๔๐๘/๒๖ บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จว.สุรินทร์
                   เมื่อ ๒๖ ก.พ.๖๒  นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร.  เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ  ซึ่งเป็นผู้พิการทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้  และมีฐานะยากจน เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ. จำนวน  ๖  ราย  ดังนี้

          ๑.  ส.ต. สมนึก  สมบูรณ์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๔๖๓๓๕/๒๘  อายุ ๕๗ ปี  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๔๕๓/๑  หมู่ที่ ๑  ตำบลด่าน  อำเภอกาบเชิง  จว.สุรินทร์  พิการขาขวาขาดใต้เข่า  มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)          ๒.  มญ. ลวง  เมินดี  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๕๗๗๘๒/๓๕  อายุ ๖๕ ปี  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๑๓๙/๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตะเคียน  อำเภอกาบเชิง  จว.สุรินทร์  พิการทางการเคลื่อนไหว, ขาขวาลีบ ทำให้เดินลำบาก
          ๓.  พลฯ เสียน  แสวงสุข  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๓๐๕๑๔/๒๒  อายุ ๖๒ ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๑๕  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง  จว.สุรินทร์  พิการทางการเคลื่อนไหว          ๔.  พลฯ สุรพินท์  เพิ่มทรัพย์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๐๗๘๔๒/๒๖  อายุ ๕๘ ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่  ๒ หมู่ที่ ๖  ตำบลสวาย  อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  พิการเป็นอัตพาตครึ่งท่อนล่าง  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)          ๕.  พลฯ ภิรมย์  เพิ่มทรัพย์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๔๑๗๐๖/๓๕  อายุ ๔๙ ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๕  ตำบลสวาย  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์  พิการตาขวาบอด และพิการทางจิตใจ  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)          ๖.  พลฯ สมหวัง  กิ่งแก้ว  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๓๑๖๘๖๕/๕๒  อายุ ๓๒ ปี  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๑  ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์  พิการทางจิตใจ          กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ร่วมกับภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  (ครั้งที่ ๑)
เรื่อง  ธรรม  สำหรับผู้ครองเรือน
ณ  สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธินมณฑลทหารบกที่ ๒๕  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๒๑  กุมภาพันธ์ฺ  ๒๕๖๒  จำนวน  ๙๘  นาย         เมื่อ  ๑๘  ก.พ.๖๒  นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร.รับจดทะเบียนจำนองที่ดินสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร  ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย จำนวน ๒ ราย และสาขานางรอง  จำนวน ๒ ราย  ดังนี้
         ๑. พลฯ ชู  กอยรัมย์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๐๖๙๗๙/๒๖  บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๙  ตำบลโคกตูม  อำเภอประโคนชัย  จว.บุรีรัมย์
         ๒. พลฯ หัด  พิมพ์จันทร์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๘๓๕๒๕/๒๖  บ้านเลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๒  ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย  จว.บุรีรัมย์


                     


          ๓.  พลฯ อุทัย  เพ่งพิศ  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๘๐๕๑๖/๔๑  บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๑๐  ตำบลเมืองไผ่  อำเภอหนองกี่  จว.บุรีรัมย์
          ๔.  พลฯ วุฒิกร  พูนสวัสดิ์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๒๓๒๐๓๒/๕๔  บ้านเลขที่ ๘๙/๑ หมู่ที่ ๑๒  ตำบลเมืองไผ่  อำเภอหนองกี่  จว.บุรีรัมย์


          เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๒  นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยี่ยนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ซึ่งเป็นผู้พิการทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้และมีฐานะยากจน  เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน  จาก  อผศ. จำนวน  ๓  ราย  พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว  และเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน  ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

          ๑.  พลฯ สมพงษ์  ยอดศิลา  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๐๐๕๙๒/๑๘  อายุ ๖๖ ปี  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๑  ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จว.บุรีรัมย์  พิการหลังค่อม  เป็นผลให้เดินลำบาก
          ๒.  อส.ทพ. ลิน  ทองดุน  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๐๘๒๗๑๐/๕๔  อายุ ๗๑ ปี  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด จว.บุรีรัมย์  พิการทางการเคลื่อนไหว
          ๓. พลฯ สมพงษ์  กระมล  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๐๘๓๕๐๒/๒๖  อายุ ๕๙ ปี  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่  ๒๑๗  หมู่ที่ ๔  ตำบลประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย จว.บุรีรัมย์  พิการแขนซ้ายผิดรูป  เป็นผลให้ไม่สามารถใช้งานแขนข้างซ้ายได้
          เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๒ นางสิริภัทร เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  นำเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอท่าตูม ไปศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนสายยาว  ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จว.บุรีรัมย์          ศึกษาดูงาน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

          เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๒  นางสิริภัทร เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจสภาพความเป็นของทหารผ่านศึกนอกประจำการ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ. จำนวน ๔ ราย ดังนี้

          ๑. พลฯ อุทัย  เสาทอง  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๑๘๕๒๒/๒๙  อายุ ๕๖ ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๘  ตำบลหนองเมธี  อำเภอท่าตูม  จว.สุรินทร์  ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว ขาซ้ายลีบ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท

      
          ๒. ส.ต.เขียว  ศาลางาม  ทหารผ่านศึกบัตรชั้่น ๔ เลขที่ ป.๔๕๑๘๐/๒๓ อายุ ๖๑ บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๘  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จว.สุรินทร์  สภาพความพิการทางการเคลื่อนไหว ขาอ่อนแรง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท

          ๓. พลฯ สุุขกมล  กระแสโสม ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๘๒๙๕๕/๔๒  อายุ ๔๒ ปี บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๕  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จว.สุรินทร์  สภาพความพิการทางการเคลื่อนไหว แขน, ขาอ่อนแรง  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท          ๔. พลฯ บุญเฮือง  มีลาภ  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๖๓๐๐๕/๒๔  อายุ ๖๑  ปี  บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑  ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม  จว.สุรินทร์  สภาพความพิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง
          เมื่อ ๑๔  ก.พ.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอท่าตูม  อำเภอท่าตูม  จว.สุรินทร์
          เมื่อ ๑๒ ก.พ.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอนางรอง อำเภอนางรอง จว.บุรีรัมย์
          เมื่อ  ๑๒ ก.พ.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ.  ณ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางรอง อำเภอนางรอง จว.บุรีรัมย์


           


          เมื่อ  ๑๐ ก.พ.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ จ.ส.อ.สังวาลย์ จันทร์อุส่าห์ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๙๑๒๔/๒๓  อายุ ๗๘ ปี  ณ  วัดจุมพลสุทธาวาส  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท
          เมื่อ ๗ ก.พ.๖๒ นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.สังวาลย์ จันทร์อุส่าห์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่๙๑๒๔/๒๓  อายุ ๗๘ ปี เสียชีวิตเมื่อ ๔ ก.พ.๖๒ ด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย  ณ  วัดจุมพลสุทธาวาส  อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  

          เมื่อ  ๗ ก.พ.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๐๖๖๒๙๙/๒๑  อายุ  ๖๕  ปี  ที่บ้านเลขที่ ๑๕๖  หมู่ที่  ๙  ตำบลสตึก อำเภอสตึก จว.บุรีรัมย์  สภาพความพิการ แขน-ขา อ่อนแรง  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท และมอบผ้าห่มกันหนาว

          เมื่อ  ๗  ก.พ.๖๒  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ที่หอประชุมอำเภอสตึก อำเภอสตึก  จว.บุรีรัมย์


ผศ.ส.ร.  จัดกิจกรรม  " วันทหารผ่านศึก "

          เมื่อ ๓  ก.พ.๖๒  ผศ.ส.ร. จัดกิจกรรม วันทหารผ่านศึก  ประจำปี ๒๕๖๒  มีทหารผ่านศึกนอกประจำการ  ครอบครัวทหารผ่านศึก  หน่วยงานราชการ และเอกชน  จำนวน ๔๔  หน่วย  ร่่วมพิธีวางพวงมาลา  ณ  อนุสาวรีย์ พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน มทบ.๒๕ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  โดยมี พล.ต.พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕/หส.ผศ.ส.ร. เป็นประธาน
พิธีวางพวงมาลา  อนุสาวรีย์ พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน  มทบ.๒๕


หน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมพิธีวางพวงมาลา

  พนักงาน ผศ.ส.ร. จำหน่ายดอกไม้ท่ี่ระลึก (ดอกป๊อบปี้)  และรับลงทะเบียนหน่วยงานต่าง ๆ          เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  พิธีทางศาสนา  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับ  ณ  พุทธศาสนสถาน มทบ.๒๕  ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์ พิธีสวนสนามเพื่อเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก
 ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ "วันทหารผ่านศึก"
          พล.ต. พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕/หส.ผศ.ส.ร. เป็นประธานในพิธีสวนสนาม "วันทหารผ่านศึก"  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ลานหน้าสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน  มทบ.๒๕  อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์พล.ต.พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผบ.มทบ.๒๕/หส.ผศ.ส.ร. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับทหารผ่านศึกที่ได้รับรางวัลทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  จำนวน ๑ ราย  และมอบเกียรติบัตรให้กับสัสดีจังหวัดสุรินทร์ และสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์  ณ  ลานหน้าสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน  มทบ.๒๕ อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์
          จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และผู้มาร่วมงาน "วันทหารผ่านศึก"  ๓ ก.พ.๖๒   ณ  ห้องประชุมสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน  มทบ.๒๕  อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์
         เมื่อ ๒๙  ม.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. จำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อบปี้)  ณ   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์          เมื่อ  ๒๙ ม.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. จำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อบปีี้)  ณ  โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์


          เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. จำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อบปี้)  ณ  ห้างโรบินสัน สุรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์


          เมื่อ  ๒๔  ม.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. จำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อบปี้)  ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

          เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๒ นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อบปี้)  ณ  ที่ทำการอาคารกองกำกับการตำตรวจตะเวนชายแดนที่ ๒๑  ตำบลเฉนียง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์
          เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  และสวนสนาม  เนื่องในวันกองทัพไทย  ณ  สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์
          เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๒  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒  ณ บริเวณหน้า บก.มทบ.๒๕  และพิธีวางพวงมาลา  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์ พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน  มทบ.๒๕  ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์
 พิธีบวงสรวงพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีวางพวงมาลา
          เมื่อ ๑๕  ม.ค.๖๒  นางสร้อยแสง  จันทร์หอม  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพ  เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  จำนวน  ๓  ราย  ดังนี้

          ๑. พลฯ ชัยลภ  หอมอ้ม  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๑๕๑๐๒/๒๑ ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๙  ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จว.บุรีรัมย์  อายุ ๖๓ ปี สภาพความพิการหูตึง  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  และผ้าห่มกันหนาว          ๒. สมาชิก ชาติ  ศรประสิทธิ์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่๑๘๗๕๑/๒๙ ภูมิลำเนาเลขที่ ๔๓๓ หมู่ที่ ๑๒  ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จว.บุรีรัมย์  อายุ ๗๗ ปี สภาพความพิการทางการเคลื่อนไหว อัมพาตช่วยเหลือตนเองไม่ได้  โดยมีบุตรและภรรยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และผ้าห่มกันหนาว          ๓. สมาชิก ซอม  รสเดิม  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๑๙๑๒๓/๒๙  ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลตาจง  อำเภอละหานทราย  จว.บุรีรัมย์  อายุ ๖๕ ปี  สภาพความพิการทางจิตเวช  พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว


          เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๒  นางสร้อยแสง  จันทร์หอม  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่  ให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก  ที่หอประชุมอำเภอโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง  จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว

มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก อำเภอโนนดินแดง จว.บุรีรัมย์
          เมื่อ  ๑๒  ม.ค.๖๒  ผศ.ส.ร. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมกับ มทบ.๒๕

          เมื่อ  ๑๐  ม.ค.๖๒  นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่  ให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก  ที่หอประชุมอำเภอหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว และจำหน่ายดอกป๊อบปี้
       
          เมื่อ  ๘ ม.ค.๖๒  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่  ให้กับทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ที่หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จว.บุรีรัมย์
   มุมกาแฟและสินค้า OTOP 
ประวัติการจัดตั้ง

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

        ๑.  ที่ตั้ง           

                     สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  ตั้งอยู่ตรงข้ามค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จังหวัดทหารบกสุรินทร์  เลขที่  ๓๔๗  หมู่ที่  ๒๐   ถนนสุรินทร์ - ปราสาท   ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่  ๕  ไร่  ๑  งาน  ๘๐  ตารางวา  บนพื้นที่ราชพัสดุ

               ๒.  ประวัติความเป็น
       ในอดีตทหารผ่านศึกในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  ต้องเดินทางไปรับการสงเคราะห์ที่  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ภาคที่ ๒  ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  ขณะนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก ทหารผ่านศึกได้รับความลำบากในการเดินทาง อผศ.ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของ  ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  จึงได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยงานของ  อผศ.  จากรูปแบบเดิม  และเปล่ีี่ยนชื่อเรียกจาก  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น  " สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ "(ผศ.ส.ร )  มีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นหัวหน้าสำนักงานโดยตำแหน่ง
   
     

     ๓.  พื้นที่ในความรับผิดชอบ

               สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  มีพื้นที่รับผิดชอบ   ๒   จังหวัด  ได้แก่     
                          ๓.๑  จังหวัดสุรินทร์                     มี      ๑๗     อำเภอ
                          ๓.๒  จังหวัดบุรีรัมย์                     มี      ๒๓     อำเภอ           
                            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น