กิจกรรม new
กำลังพล ผศ.ส.ร.

     
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางอณัญญา  จันทรา ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปร่วมงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ ๑๑๓ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว


เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางอณัญญา  จันทรา ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พลฯไลย์  สายทอง ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 สงครามมหาเอเชียบูรพา


เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายพิเชษฐ์  เนตรดำกูล เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจง เสียชีวิตด้วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน


เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม "เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย" โดยมี พันเอก ชลิต  บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ส่วนการศึกษา ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการและให้คำแนะนำ บรรยายสิทธิต่าง ๆ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งงานด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสินเชื่อ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์


เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสร้อยแสง  จันทร์หอม หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์ เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการและให้คำแนะนำ บรรยายสิทธิต่าง ๆ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งงานด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสินเชื่อ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์


เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสร้อยแสง  จันทร์หอม  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.ร. เดินทางไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของ พลทหาร กิตติ  เกษไธสง อายุ ๕๕ ปี พิการเส้นเลือดในสมองตีบ แขนขาอ่อนแรงด้านซ้าย ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๑๔๕๙๔๔/๒๘ ณ บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมุมกาแฟและสินค้า OTOP 
ประวัติการจัดตั้ง

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

        ๑.  ที่ตั้ง           

                     สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  ตั้งอยู่ตรงข้ามค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จังหวัดทหารบกสุรินทร์  เลขที่  ๓๔๗  หมู่ที่  ๒๐   ถนนสุรินทร์ - ปราสาท   ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่  ๕  ไร่  ๑  งาน  ๘๐  ตารางวา  บนพื้นที่ราชพัสดุ

               ๒.  ประวัติความเป็น
       ในอดีตทหารผ่านศึกในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  ต้องเดินทางไปรับการสงเคราะห์ที่  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ภาคที่ ๒  ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  ขณะนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก ทหารผ่านศึกได้รับความลำบากในการเดินทาง อผศ.ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของ  ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  จึงได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยงานของ  อผศ.  จากรูปแบบเดิม  และเปล่ีี่ยนชื่อเรียกจาก  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น  " สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ "(ผศ.ส.ร )  มีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นหัวหน้าสำนักงานโดยตำแหน่ง
   
     

     ๓.  พื้นที่ในความรับผิดชอบ

               สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  มีพื้นที่รับผิดชอบ   ๒   จังหวัด  ได้แก่     
                          ๓.๑  จังหวัดสุรินทร์                     มี      ๑๗     อำเภอ
                          ๓.๒  จังหวัดบุรีรัมย์                     มี      ๒๓     อำเภอ           
                            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น