กิจกรรม newนางพิราวรรณ   สังเกตุ
รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์


       
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปร่วมพิธีทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พุทธสถานค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรนิทร์ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นางพิราวรรณ  สังเกตุ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการตามพระราชดำริฯ หรือศูนย์การเรียนรู้ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคงของอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "ไร่สวนผสม" (เกษตรอินทรีย์) บ้านเลขที่ ๓๐๖ บ้านโคกพัฒนา ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ        
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ เป็นประธานในพิธีวันสายใจไทย ณ พุทธศาสนสถานค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีชมรมสายใจจังหวัดสุรินทร์ - จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธี

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางพิราวรรณ  สังเกตุ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. จัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ร่วมกับภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร และบริจาคโลหิต ๙ ล้าน ซีซี น้อมถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางพิราวรรณ  สังเกตุ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร. และทหารผ่านศึกนอกประจำการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายอนันต์  ดีสม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จุดปฏิบัติหน้าที่ ที่ศาลแพ่ง ณ วัดศิรินทราวาส บ้านขวาวใหญ่ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. เดินทางไปจดนิติกรรมจำนองที่ดินกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการปรพกอบอาชีพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ สำนักานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓ ราย
๑. พลทหารชาญ  ยืนยิ่ง  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๐๖๒๙๗/๓๑ อายุ ๕๒ ปี บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. อาสาสมัครทหารพรานวิชัย  อังโขรัมย์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๙๔๘๒๖/๕๗ อายุ ๔๔ ปี บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. พลทหารทองอาน  สุขวิเศษ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ป.๔๗/๒๓ อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์           เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวชิราภรณ์  มณีรัตน์  พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ร. เดินทางไปจดนิติกรรมกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔ ราย 
 พลทหารสมศักดิ์ เจริญยิ่ง ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๒๑๕๗๑๐/๓๒ อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 พลทหารมัด วังสันต์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๓๙๓๖๓/๓๕ อายุ ๔๘ ปี  บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 พลทหาร ถวก ไหมทอง ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๖๖๐๑๐/๒๔ อายุ ๕๙ ปีบ้านเลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 พลทหารบุญมี เจือจันทร์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๑๐๙๔๐/๒๖ อายุ ๕๗ ปีเดือน บ้านเลขที่ ๔๗/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
          ติดตามทวงหนี้ เงินกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ๕๐,๐๐๐.- บาท ของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ จำนวน ๑ ราย
 พลทหารพจนารถ จารัตน์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๓๐๘๗๕/๓๔ อายุ ๕๐ ปี บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. เดินทางไปพบปะผู้ว่าจ้างและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ. ประจำจุดที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราสาท และสาขาพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

          

    เมื่อวันพุธที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร.  ไปเยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔  ที่พิการทุพพลภาพ  เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือน จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำนวน ๔  ราย
              ๑. สมาชิกโท ภูษิต  ฉัตรทอง  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ๑๘๑๔๑๔/๔๑  อายุ  ๕๓ ปี  ๑๑ เดือน  พิการเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพาตครึ่งซึกขวา  บ้านเลขที่ ๗๐/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
               ๒. สมาชิก อุทัย  หาสุข  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๒๑๖๖๖/๓๐  อายุ ๕๙ ปี  ๗ เดือน  พิการทางการเคลื่อนไหว ขาอ่อนแรง  บ้านเลขที่ ๘  หมู่ ๔  ตำบลตาเมียง  อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
               ๓.  สมาชิก ลิม  มั่นยืน  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๑๘๓๐๒/๒๙  อายุ ๖๒ ปี  ๘ เดือน  พิการอัมพาตครึ่งซึกซ้าย  บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๖  ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
               ๔.  สมาชิก สำรวม  ดาประโคน  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๑๘๖๐๙/๒๙  อายุ  ๖๙  ปี  ๔ เดือน  พิการขาขวาและตาขวาบอด  บ้านเลขที่ ๕๒  หมู่ที่ ๑  ตำบลปราสาท อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

                เมื่อวันอังคารที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร.  เดินทางไปเยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัครชั้นที่ ๒,๓ และ ๔  ที่พิการทุพพลภาพ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำนวน  ๕  ราย
                ๑.  พลฯ ประเสริฐ  มาลีหวล  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่่ ป.๖๒๘๕๖/๒๔  อายุ ๕๙ ปี ๗ เดือน  พิการทางจิตใจ  บ้านเลขที่ ๑๒๔/๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
                ๒.  พลฯ นคร  สุระสังข์  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ป.๖๓๐๔๒/๒๔ อายุ ๕๙ ปี ๗ เดือน  พิการทางการเคลื่อนไหว  บ้านเลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๔  ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
                ๓. พลฯ จันทร์  ซ่อนกลิ่น  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๘๕๙๙๕/๔๒ อายุ ๔๑ ปี ๖ เดือน  พิการทางจิตใจ  บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๒  ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
                ๔. พลฯ บุญเลิศ  คันชั่งทอง  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๒๖๙๒๑/๓๓  อายุ  ๕๕ ปี  พิการางการได้ยินและพิการทางจิตใจ  บ้านเลขที่  ๑๒๘  หมู่ที่ ๘  ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
                ๕.  พลฯ สามารถ  ก้านอินทร์  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๙๙๓๕๙/๒๖ อายุ  ๕๘  ปี  ๒  เดือน  พิการทางการเคลื่อนไหว  บ้านเลขที่ ๓๙  หมู่ที่ ๖  ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

                 

                   

   เมื่อ  ๑๕  มี.ค.๖๑  นางพิราวรรณ  สังเกตุ  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ได้ชี้แจงบรรยายสิทธิ์ต่าง ๆ   แนะนำผู้นำเครือข่ายทหารผ่านศึก ในแต่ละตำบล  จำนวน ๙ ตำบล  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  พร้อมมอบผ้าห่ม  และเยี่ยมเยียน และตรวจสอบความเป็นอยู่ของ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔   พิการทุพพลภาพที่ได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน  จำนวน  ๓  ราย  มอบผ้าห่ม  ไม้เท้า  และเงินช่วยเหลือครั้งคราวรายละ  ๘๐๐.- บาท


        

      เมื่อ  ๑๕  มี.ค.๖๑   นางพิราวรรณ   สังเกตุ  รอง หส.ผศ.ส.ร.   และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการแก่  ทหารผ่านศึก ฯ  และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอจอมพระ  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์


                           เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๗  มี.ค.๖๑  นางพิราวรรณ  สังเกตุ  รอง หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.ร.  ได้ดำเนินการสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑  ให้แก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔  จำนวน  ๑๑๖  คน  ณ  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

              เมื่อ  ๑๓  มี.ค.๖๑  นางสร้องแสง  จันทร์หอม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร.  เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึก ฯ  บัตรชั้นที่ ๓  ราย  พลฯ ทองใบ  บุดตะสา  เลขที่ ๑๓๗๗๑/๒๖  ณ  บ้านเลขที่  ๑๑/๒  หมู่ที่  ๑๕  บ้านสวายสอ  ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จว.บุรีรัมย์  ซึ่งพิการทุพพลภาพขาขวาขาดเหนือเข่า ที่ได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน  ๘๐๐.- บาท            เมื่อ   ๑๓  มี.ค.๖๑   นางสร้อยแสง   จันทร์หอม   หัวหน้างานสนับสนุน  ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ร่วมกับกองการฌาปนกิจสงเคราะห์  ณ  หอประชุมอำเภอชุมพลบุรี จว.สุรินทร์
              เมื่อ  ๖  มี.ค.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  ผช.หส.ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก ฯ และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ หอประชุมอำเภอสำโรงทราบ    พร้อมตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน บัตรชั้นที่ ๔ ซึ่งตาบอดทั้งสองข้างมองเห็นไม่ชัด  ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
             เมื่อวันที่่  ๒๘  ก.พ.๖๑  นางพิราวรรณ  สังเกตุ   รอง หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร. ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ฯ   และครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ  ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ 
มุมกาแฟและสินค้า OTOP 
ประวัติการจัดตั้ง

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

        ๑.  ที่ตั้ง           

                     สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  ตั้งอยู่ตรงข้ามค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จังหวัดทหารบกสุรินทร์  เลขที่  ๓๔๗  หมู่ที่  ๒๐   ถนนสุรินทร์ - ปราสาท   ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่  ๕  ไร่  ๑  งาน  ๘๐  ตารางวา  บนพื้นที่ราชพัสดุ

               ๒.  ประวัติความเป็น
       ในอดีตทหารผ่านศึกในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  ต้องเดินทางไปรับการสงเคราะห์ที่  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ภาคที่ ๒  ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  ขณะนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก ทหารผ่านศึกได้รับความลำบากในการเดินทาง อผศ.ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของ  ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  จึงได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยงานของ  อผศ.  จากรูปแบบเดิม  และเปล่ีี่ยนชื่อเรียกจาก  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น  " สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ "(ผศ.ส.ร )  มีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นหัวหน้าสำนักงานโดยตำแหน่ง
   
     

     ๓.  พื้นที่ในความรับผิดชอบ

               สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  มีพื้นที่รับผิดชอบ   ๒   จังหวัด  ได้แก่     
                          ๓.๑  จังหวัดสุรินทร์                     มี      ๑๗     อำเภอ
                          ๓.๒  จังหวัดบุรีรัมย์                     มี      ๒๓     อำเภอ           
                            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น